Marie-Charlotte Nilsson

Nominerad till förbundsstyrelseledamot.

Mina viktigaste frågor är:
Lönen har alltid varit den viktigaste frågan, och är det framöver också, men den kan inte ses som en isolerad fråga utan den hänger ihop med våra yrkes och professionsfrågor.

Vårdförbundet är ett fack- och yrkesförbund. Vi behöver bra arbetsvillkor för att kunna ägna oss åt yrkesfrågorna. Min vision är att vi både som förbund och enskilda medlemmar ute i de dagliga verksamheterna ska vara en självklar diskussions/ samarbetspart vid alla förändringar i det patientnära arbetet. Allmänheten, den enskilde och vårdtagarna, ska kunna känna sig trygga vid förändringar där Vårdförbundet varit delaktiga. Vår medverkan är en garanti för en god omvårdnadskvalitet och en hög patientsäkerhet. Vi måste ta plats ute i verksamheterna med vår kunskap och kompetens, då jag upplever mer och mer hur frågor ur ett omvårdnadsperspektiv utarmas på bekostnad av ekonomin.

Min bakgrund är:
Legitimerad barnmorska 1990, och har min kliniska tjänst på Ystad BB. Började arbeta som sjuksköterska 1986 inom allmän kirurgi och urologi, och har även arbetat inom intensivvården. Parallellt med mitt barnmorskeri har jag arbetat extra inom hemsjukvården som sjuksköterska.
År 2000 blev jag förtroendevald på Ystad BB och är så fortfarande. Började arbeta fackligt på Expeditionen, Lasarettet i Ystad 2007, blev expeditionsledare 2012, och sedan 2014 arbetar jag i Dialogteamet, Skåneövergripande. Har arbetat heltid fackligt 3.5 år, men arbetar nu halvtid fackligt och halvtid kliniskt. Har ett extra fokus på två av våra medlemsgrupper – barnmorskor och chefer.
Jag har även arbetat som vårdlärare en kort period på sjuksköterskeprogrammet, Kristianstad Högskola.

Mina främsta styrkor är:
Min mångsidighet och kompetens, min analytiska förmåga och att jag är en lösningsfokuserad strateg som gillar utmaningar.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
Lönen, arbetsmiljön och risken att våra yrken "utarmas" då arbetsgivaren har en ökad möjlighet att fördela våra arbetsuppgifter till "någon". Hur kommer vår yrkesutövning att påverkas med anledning av den påstådda bristen av våra yrkesgrupper.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om:
För mig är det viktigt att hålla mig insatt både inom "klinik och teori". Jag har "fritidsläst" Omvårdnad på kandidat och magister nivå, jag har läst vuxenpedagogik, neonatologi, organisation & ledarskap, och handledarutbildningen på avancerad nivå.
Inom föreningslivet har jag mångåriga ordförandeskap inom Föräldraföreningen på barnens skola och Byalaget som erfarenhet.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
Om kongressen söker en energisk, nyfiken och positiv person som känner stort engagemang för det fackliga arbetet

Vad demokrati betyder för mig:
Demokrati är ett sätt att låta människor säga vad de tycker. Det finns en respekt för de mänskliga rättigheterna. Människan har lika värde och yttrandefrihet.

Ju fler som är delaktiga i en demokrati, desto mer representativ blir den. Det ska finnas fria val. Ju fler som deltar vid valen, desto starkare blir demokratin.

För att känna en trygghet i hur demokratin fungerar när beslutsfattarna valts måste det finnas något att förhålla sig till som till exempel lagar eller en stadga.

Demokrati är något som förändras och utvecklas över tid.

Kontakt

mc.nilsson@borrby.se, 0706484688