Kenneth Josefsson

Nominerad till vice förbundsordförande och förbundsstyrelseledamot.

Mina viktigaste frågor är:
Vårdförbundet står inför utmaningen att forma framtidens Vårdförbund som blir den naturliga samarbetspartnern i yrkeslivet. Vårdförbundet måste även vara med att forma framtidens vårdkedja mellan vårdkedjans olika aktörer. Vårdförbundet driver både professionsfrågor samt avtals och villkorsfrågor. Detta betyder att Vårdförbundet måste arbeta för. Förbättra vår lön och löneutveckling så lönen motsvarar vår utbildning, yrkesansvar och kompetens. Arbeta för förbättrade arbetsvillkor, arbetsmiljö och hälsosamma arbetstider. Detta är viktigt för att orka arbeta ett helt yrkesverksamt liv. Implementera AST (Akademisk specialisttjänstgöring) för samtliga 4 yrkesprofessioner i Vårdförbundet, på alla arbetsplatser. Öka vårt medlemsantal i Vårdförbundet, samt behålla nuvarande medlemmar. Genom att stärka Vårdförbundet och öka synligheten och engagemanget på arbetsplatserna. Jag brinner starkt för att oavsett var eller vad vi arbetar med (kommun, landsting, Privat) skall vi ha samma möjligheter och representation, dvs. vara ett vårdförbund. Arbeta för ökad jämlikhet (genus, etnicitet, miljöperspektiv samt rättvisa). Vårdförbundets medlemmar måste känna en delaktighet och känna att de är med och påverkar och har ett inflytande på riktigt.

Min bakgrund är:
Jag heter Kenneth Josefsson och är till professionen specialist utbildad sjuksköterska, med vidareutbildning i Geriatrik samt Psykiatri. Mångårig erfarenhet från kommunal hemsjukvård, Demensboende, Psykiatri, Socialpsykiatri. Missbruksvård samt kriminalvård och säkerhetsbranschen. Min yrkeserfarenhet är inom Somatisk vård, psykiatri, missbruk, kriminalvård samt säkerhetsbranschen, i såväl operativ som arbetsledande befattning, samt som entreprenör. Jag har varit Huvudskyddsombud för Vårdförbundet samt suttit i Vårdförbundet Skånes avdelningsstyrelse, vilket jag funnit mycket stimulerande och givande.
Mitt engagemang och stora intresse för dessa frågor har jag haft sedan början av min yrkeskarriär då jag alltid velat vara med och påverka vår arbetsmiljö samt arbetsvillkor

Mina främsta styrkor är:
Mitt medlemsengagemang, rättvisepatos, min ambition att vara med och skapa ett Vårdförbund som alla medlemmar känner tilltro och samhörighet med. Egenskapen att kunna se och tillvarata en människas tillgångar och förutsättningar för att åstadkomma ett för personen och verksamheten tillfredsställande resultat är en förmåga som jag tillägnat och utvecklat under mitt yrkesverksamma liv. Som person beskrivs jag som pålitlig, lugn, lojal, resultatorienterad, entusiastisk, verbal och analytisk. Jag tror att tillsammans kan vi göra det omöjliga möjlig

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
Arbetsmiljö och arbetsvillkor är säkert lika aktuella då precis som nu. Detta är ju på något sätt signaturfrågor inom Vårdförbundet. Dessa frågeställningar förändras säkerligen över tid på en alltmer dynamisk arbetsmarknad, med olika arbetsgivare och anställningsformer. Påverkansfrågor, och diskussionen om inflytande, demokrati, samverkan och yrkesetik är också frågeställningar som redan nu börjar ifrågasättas och hotas på svensk arbetsmarknad av vissa aktörer. Att vi ökat vårt medlemsantal så att vi är den självklara starka och stolta samarbetspartnern för våra medlemmar Slutligen kommer säkert lön (så att vi värdesätts efter vår kunskap, utbildning och erfarenhet), AST(Akademisk specialisttjänstgöring), karriärvägar, hälsosamma arbetstider så att vi orkar arbeta ett helt yrkesliv vara aktuella frågeställningar, precis som idag.
"Tillsammans kan vi göra det omöjliga möjligt"

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
Jag vill att Vårdförbundet skall vara den naturliga samarbetspartnern för alla i Vårdförbundets fyra yrkesprofessioner, oavsett om hen jobbar i landsting, kommunal eller privat verksamhet. Jag har egenskapen att kunna se och tillvarata en människas tillgångar och förutsättningar för att åstadkomma ett för personen och verksamheten tillfredsställande resultat. Detta är en förmåga som jag tillägnat och utvecklat under mitt yrkesverksamma liv. Min yrkesbakgrund samt erfarenhet av styrelsearbete i Vårdförbundet ger mig de kvalifikationer och kompetens som krävs för bästa möjliga prestation, tillvaratagande av medlemmars åsikter och frågor. Mitt stora engagemang.

"Tillsammans kan vi göra det omöjliga möjligt".

Vad demokrati betyder för mig:
Demokrati definierar för mig hur väl ett samhälle är uppbyggt. Demokrati är en av grundstenarna i vårt samhälle. Demokrati innebär en rättighet där alla får vara med att påverka och bestämma. Demokrati betyder att jag är beredd att kämpa för allas rätt att uttrycka sin åsikt på ett demokratiskt sätt, även om jag själv har en annan åsikt. Demokratin innebär även en skyldighet att värna om demokratin och utnyttjar möjligheten att göra vår röst hörd. Vårdförbundet har enligt mig en stor uppgift att tillse att demokratin inte urholkas eller försvagas på en expansiv och dynamisk arbetsmarknad Påverkansfrågor, och diskussionen om inflytande, demokrati, samverkan och yrkesetik är frågeställningar som redan nu börjar ifrågasättas och hotas på svensk arbetsmarknad av vissa aktörer.

Kontakt

k.josefsson@gmail.com