Ingrid Allerstam

Nominerad till avtalrådet.

Mina viktigaste frågor:
Alla villkorsfrågor är viktiga men i nuläget framför allt arbetsmiljö och löneutveckling. I avtalshänseende handlar arbetsmiljö mycket om arbetstider och möjlighet till professionsutveckling, att komma tillrätta med övertidsuttagen och orka arbeta heltid ett helt yrkesliv. Löneutveckling är också förknippat med professionsutveckling och med jämställdhet för en riktig värdering av våra yrkesgruppers kompetens och arbetsinsatser. En strukturerad yrkesintroduktion är också mycket viktig liksom pensionsvillkor.

Min bakgrund:
Legitimerad sjuksköterska 1995, specialistsjuksköterska i kirurgisk vård 2006 och intensivvård 2008, juristexamen 2016. Jag har arbetat arton år som skiftarbetande sjuksköterska på kirurgisk vårdavdelning och inom thoraxintensivvård och en kortare sejour inom äldrevård i Dalarna. Sedan hösten 2013 arbetar jag fackligt på heltid i Stockholm som förtroendevald och har kontakt med såväl medlemmar och förtroendevalda som arbetsgivare inom landsting, kommuner och privat verksamhet. Jag har erfarenhet av förhandlingar med arbetsgivare och är försäkringsinformatör för kollektivavtalade försäkringar. Sedan oktober 2017 är jag styrelseledamot i avdelning Stockholm.

Mina främsta styrkor:
Jag är analytisk, nyfiken och uthållig, har medlemsfokus och stort engagemang. Jag försöker alltid se på problem och förslag till lösningar ur olika synvinklar och kan inta ett juridiskt såväl som praktiskt perspektiv. Jag har vana att läsa in mig snabbt på texter, även när det är kanslisvenska.

Viktiga utmaningar för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
Utmaningarna kommer på många sätt att vara desamma som idag men förhoppningsvis med förbättrade arbetsvillkor och fler medlemmar på nya positioner, både som chefer och i andra ansvarsroller. Arbetet för goda arbetsvillkor får aldrig upphöra och kollektivavtalen måste fortsatt försvaras och utvecklas i framtiden.

Annat som jag tycker det är viktigt att berätta om:
Jag är en kunskapssökande person som alltid har intresserat mig för samhällsfrågor och 2017 har jag läst en kurs om Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation vid Uppsala Universitet.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
Jag kommer att verka för alla medlemmar och bidra med min kunskap, erfarenhet och medlemskontakt för att vi ska få de allra bästa villkoren för alla våra yrkesgrupper. Jag ser helheten och har inte bara ett Stockholmsperspektiv eller sjuksköterskeperspektiv. Och jag tror på möjligheten att förändra och förbättra!

Vad demokrati betyder för mig:
Möjlighet för alla människor att påverka sitt eget liv utan att därmed begränsa andra människor. Jämställdhet och respekt för människovärdet. Upprätthållande av grundläggande mänskliga rättigheter som ett både individuellt och kollektivt ansvar. I en idéburen organisation som Vårdförbundet är demokrati att medlemmar har inflytande, kan välja sina företrädare och påverka förbundets mål och sedan sluter upp kollektivt i arbetet för att nå dit vi vill.
Som anhängare av parlamentarisk demokrati ser jag det som viktigt med respekt för fattade beslut och regelverk men också för möjligheten att förändra och förbättra. Demokrati är något som alltid måste försvaras och aldrig kan tas för självklart, en frihet under ansvar som innebär både rättigheter och skyldigheter.

Kontakt

ingrid.allerstam@vardforbundet.se
076-569 75 06 (arbete) 070-782 12 02 (privat)