Eva-Lisa Krabbe

Nominerad till förbundsrevisor.

Mina viktigaste frågor är:
Mer makt och inflytande för Vårdförbundets medlemsgrupper i vården och i samhället

Bättre villkor för Vårdförbundets medlemsgrupper för att utöva yrket och driva vårdens utveckling

Att Vårförbundet är en organisation som har förtroende bland sina medlemmmar och att de yrkesgrupper Vårdförbundet vill organsiera väljer att ansluta sig

Min bakgrund är:
Leg sjuksköterska 1974

Vub/specialistutb med/kir, Hälso- och sjukvårdsadminitsration, Forskningsmetodik, Omvårdnad, Hälsa mm

Arbetat som sjuksköterska, astmasjuksköterska, avdelningsföreståndare, vårdlärare på olika sjukhus.

Förtroendeuppdrag som studerande i SSEF och ordförande där 1975.
Därefter förtroendeuppdrag i olika delar av SHSTF/Vårdförbundet fram till och med 1992. Uppdrag som kontaktperson/förtroendevald på arbetsplatsen, ansvarig för facklig utbildning, styrelseledamot i sektion och avdelning. Vice ordförande avdelning Gävleborg.

Från 1993 antsälld i Vårdförbundet. Förbundsombudsman i Dalarna, Gävleborg och Uppsala i olika perioder. Bla varit med och tecknat ett av de första kollektivavtalen för arbetstidsförkortning vid nattarbete. Ansvarig för facklig utbildning/utveckling dels övergripande i Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland dels nationellt under en period på 90-talet bla arbetat med stöd för valberedningsarbetet samt revisorsuppdraget. Deltagit i planering och ledning av flera av Vårdförbundets kongresser, olika konferenser samt i den nationella förbundskursen under flera år.

Från 2006 – 2012 förbundsekreterare nationellt i Vårdförbundet.

Har varit med och tagit fram böckerna Från strid till strategi samt Genusyrsel och normuppror

Mina främsta styrkor är:
Har god kunskap om förbundet. Har god kännedom om hur organisationer fungerar. Har lång erfarenhet och kunskap om processerna i en ideell organisation dels genom eget arbete men också kopplat till den forskning som finns på området. Van att följa processer och har lång erfarenhet av utbildning, förhandlingsarbete och konflikthantering.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
För medlemmarna är utmaningen att ta mer makt i vården och behålla den samt att bli värderade för sin kunskap med villkor som gör yrkena attraktiva.

För Vårdförbundet handlar det om att vara en organisation med förtroende bland de yrkesgrupper som förbundet vill organisera och att samtidigt vara en tydlig aktör i frågor som rör vården och värderingen av kvinnodominerade yrkesgrupper. Att arbeta strategiskt för att bryta maktordning och hierarkier för att ge makt åt medlemmarna.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om:
Är aktiv i i debatter om vården och yrkena på sociala medier som twitter och olika grupper på facebook. Tycker att det är viktigt att följa de diskussioner som också både inom och utanför Vårdförbundets organisation. Dels vad andra yrkesgrupper tycker och tänker men också vad patienter/närstående har för idéer och synpunkter. Det finns så mycket att lära av varandra och vi behöver hela tiden ha andras perspektiv för att förstå oss själva bättre och för att lyckas i vårt arbete måste det vara viktigt också för andra.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
Jag har lång erfarenhet av förbundet och hur ideella organisationer fungerar. Vet hur processer byggs och hur de kan granskas. Har stor erfarenhet av att arbeta med uppföljning och utvärdering av såväl politiska processer som organisation.

Vad demokrati betyder för mig:
Inflytande, delaktighet och deltagande är förutsättningar för demokrati. Demokrati innebär för mig att det finns utrymme för alla medlemmar att delta i organiastionens arbetet. Yttrandefriheten ser jag som en av de viktigaste friheterna för att upprätthålla demokrati. I en representativ demokrati (som Vårdförbundet är som organisation) är det avgörande att medlemmar också kan delta i det operativa arbetet. För att göra det möjligt krävs mötesplatser men också öppenhet och transparens från valda representanter. Beslut måste kunna följas men också kunna prövas och omprövas för att vara förankrade bland medlemmarna. I takt med utvecklingen av samhället och vården krävs en följsamhet av organisationen för att formulera strategierna för sitt arbete i förhållande till medlemmarnas yrkes- och arbetsliv. Demokrati är mer än själva organisationen. Det handlar också om hållning och förhållningssätt inom organisationen dvs förtroendevald i förhållande till andra förtroendevalda och förtroendehvalda i förhållande till medlemmar. I grunden ska det vara medlemmar som fattar alla beslut genom sin rätt att utse förtroendvalda och fatta beslut om den lokala verksamheten.

Kontakt

e-post evalisakrabbe@telia.com, mobil 0706067165