Eva Lenander

Nominerad till förbundsrevisor.

Mina viktigaste frågor är:
Jag anser att Vårdförbundet måste bli tydligare som fackförbund. Vi måste prioritera de fackliga frågorna och visa att medlemmarna är satta i första rummet. Vårdförbundet behöver visa på lösningar och ta initiativ i villkorsfrågor. Vi måste ses som stridbara inom den "svenska modellen".

Vårdförbundet viktigaste frågor är hållbart yrkesliv och löneutveckling för våra professioner. Vi är däremot inte ansvariga för sjukvårdsuppdraget. Det ligger hos politiker och sjukvårdens tjänstemän - arbetsgivaren! Vi ska sluta att medverka till bilden av sjuksköterskebrist och istället tala om grundproblemet som är brist på arbetsgivare som tar ansvar för arbetsmiljö, arbetsbelastning, arbetstider, introduktion av sjuksköterskor, löneutveckling och lön efter kompetens. Det ansvaret är lösningen på vårdplatsbrist och kompetensförsörjning.

Om jag får förtroendet som revisor kommer jag fokusera på:
• Den stödjande roll jag kan ha i revisorsuppdraget.
• Att lokalföreningarnas viktiga arbete ska lyftas. Revisorernas granskning kan vara en länk som underlättar att goda idéer och fungerande strategier samt viktiga medlemsfrågor lyfts till förbundsnivå och sprids i organisationen.
• Att transparens och demokrati inte bara är ord inom Vårdförbundet. Jag vill granska hur Vårdförbundet lever upp till orden och åtaganden.
• Tilliten till Vårdförbundet som fackförbund måste stärkas och de fyra yrkesprofessionerna måste synliggöras för att göra varandra starkare.

Min bakgrund är:
Jag är intensivvårdssjuksköterska. Mina vårdutbildningar har genomförts på olika orter i Sverige: Mariestad, Malmö, Göteborg och Luleå. Just nu läser jag fördjupningskurs i intensivvård i Uppsala.
Jag anser att jag är allmänbildad och jag har läst en hel del kurser som inte har med sjukvård att göra, som webbutveckling, projektledning för yrkesverksamma, IKT och lärande mm.

Mina främsta styrkor är:
Jag försöker alltid se på problem som första steget till lösningar.
Jag vägrar använda ordet utmaning om det som ÄR problem.
Jag är strukturerad, har snabb uppfattningsförmåga och har lätt att överblicka fakta vilket gör att jag snabbt kan sätta mig in i olika frågor.
Jag har lätt att formulera mig, speciellt i text.

Vårdförbundet är min fackförening – den vill jag värna om och se utvecklas som ett tydligt medlems-fokuserat fackförbund.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
Jag tror Vårdförbundet kommer att har lyckats driva många arbetsvillkorsfrågor så att det lett till förbättringar för medlemmarna, fr.f.a. i löneutveckling. Men arbetsmiljöfrågor som arbetstidsmodeller och återhämtning kommer kvarstå som problem eftersom pressen på sjukvårdens professioner troligen inte har minskat med tanke på pensionsavgångar och allt äldre befolkning.
Brist på bra förutsättningar kommer ha gjort gruppen sjuksköterskor med "flexibla" arbetsplatser och arbetsgivare större. Vårdförbundet måste finna incitament för dessa att vara medlemmar.
Den unga generationen sjuksköterskor kommer troligen börja ställa nya krav på sitt fackförbund. Det gäller för Vårdförbundet att lyssna.
Jag oroar mig för fackliga verktygen i den "svenska modellen" har inskränkts och därmed försvagat modellen.

Jag hoppas att Vårdförbundet kommer vara en drivande kraft för att bidra till ett paradigmskifte vad gäller styrningen av vården. Kanske är det primärvården som ska bli huvuddirigent i sjukvårds-organisationen. Kanske är det virtuella "Hemsjukhus" a la Borgholmsmodellen som ansvarar och har mandat för att tillgodose patientens behov genom en organisatoriskt underbyggd personcentrerad vård. Då ska sjuksköterskorna vara en självklar del i ledningen.

 Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om:
Jag har inte haft några förtroendeuppdrag inom Vårdförbundet men har varit en aktiv medlem som försökt påverka på olika sätt. För att påverka förutsättningarna för sjukvården och sjuksköterskor har jag deltagit i demonstrationer i Vårdförbundets namn och på andras initiativ. Jag har även varit arrangör för en av de stora vårddemonstrationerna under parollen Rädda Vården som genomfördes på 5 platser i Skåne 2013. Därefter var jag en av initiativtagarna till Vårdpartiet i Skåne. Ett engagemang som kommer avslutas under våren 2018. I detta sammanhang har jag haft både ett verksamhets- och budgetansvar.

Vad demokrati betyder för mig:
Demokrati handlar om allas lika värde. Det handlar om rättigheter och skyldigheter och om åsikts-, yttrande- och tryckfrihet samt att alla är lika inför lagen. Demokrati är inte statisk utan utvecklas och förändras. Det innebär även att den måste försvaras. För mig är demokrati mycket mer än min möjlighet att rösta var 4:e år. För mig handlar det om de styrandes ansvar och förmåga att förvalta mitt förtroende.
I en demokrati kan och har medborgarna tillit till myndigheter.

Vad gäller Vårdförbundet och demokrati anser jag att:
Även i mitt förbund är demokratin beroende av hur uppdraget förvaltas av de förtroendevalda. I en verklig demokrati möjliggör de förtroendevalda medlemmarnas delaktighet, engagemang och insyn. Demokrati får aldrig vara ett utanpåverk.
Demokrati i Vårdförbundet upprätthålls genom att sträva efter högt medlemsdeltagande på årsmöten, via kompetenta skyddsombud, genom god dialog och lyssnande förtroendevalda.
Den viktiga tilliten uppnås genom insyn, transparens, ansvar och ärliga viljeyttringar. 

Kontakt

eva.gardstanga@telia.com, 0706289535