Åsa Mörner

Nominerad till förbundsstyrelseledamot.

 

Mina viktigaste frågor är:
Mina viktigaste frågor handlar till stor del om värderingen av kvinnodominerade yrkesgrupper och synen på våra professioner. Varför värderas inte en sjuksköterskas, biomedicinsk analytiker eller röntgensjuksköterskas kunskap som en teknikers? Eller en barnmorskas som en civilingenjörs? Det handlar om en djup ojämlikhet i vårt samhälle, något jag vill förändra. Att arbeta som någon av Vårdförbundets professioner ska inte medföra orimliga arbetstider, snedvriden arbetsfördelning och obefintlig löneutveckling! En annan, minst lika viktig fråga är att Vårdförbundet består av fyra professioner där samtliga ska känna att Vårdförbundet är det självklara fackförbundet för dem, oavsett hur stor eller liten medlemsgruppen är i antal och vilken väg i yrket man väljer.

Min bakgrund är:
Jag är legitimerad sjuksköterska och barnmorska med en medicine master i omvårdnad. Min master var inriktad på förbättringsarbete och jag undersökte barnmorskors uppfattning av vårdtyngd i primärvården i mitt examensarbete. Jag har ett styrelseuppdrag samt är kongressombud för Vårdförbundet avdelning Örebro och har tidigare arbetat fackligt, bl.a. med inriktning chefer och ledare samt ansvarat för avdelningens politiska aktiviteter och sociala medier. Mitt brinnande intresse för både tal och skriftspråk uttrycker sig i ett ganska stort antal publicerade debattartiklar. Jag har även representerat Vårdförbundet i flera direktsända radiodebatter om vården, bl.a. PI debatt. Jag har arbetat inom både akut-primär- och kommunal vård men min nuvarande anställning är som universitetsadjunkt på Örebro Universitet. Studenterna är våra blivande kollegor och framtidens vård och jag ser det som en ära att få vara delaktig i deras utbildning

Mina främsta styrkor är:
Jag har bredd i min profession och har en tydlig förankring i både sjuksköterske-och, barnmorskeprofessionen samt universitetsvärlden. Jag har också stor erfarenhet av fackliga frågor på många nivåer och lätt för att uttrycka mig i både tal och skrift.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:
För att kunna bibehålla den goda svenska vården krävs krafttag och förändringsarbete. Nutidens och framtidens vårdbehov ställer höga krav och då krävs attraktiva villkor och en hållbar arbetsmiljö. Det är fantastiskt att arbeta med allt vården innebär om det så exempelvis handlar om direkt omvårdnadsarbete, forskning och utveckling eller att leda vården- men för att kunna attrahera till dessa yrken krävs också goda villkor. En investering i Vårdförbundets medlemsgrupper ger en omedelbar utdelning i form av god vård till våra medborgare med minskade vårdskador, gott ledarskap, utveckling, förtroende för vårdgivaren och minimerade vårdköer.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om:
Jag har ett stort intresse för politik och genusfrågor. Mitt hjärta brinner också för djur och natur och hur jordens resurser ska räcka till.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl:
En kombination av stolt envishet, brinnande engagemang och lyhördhet samt en bredd i både profession och erfarenhet är goda förutsättningar för en ledamot i förbundsstyrelsen. Och det har jag!

Vad demokrati betyder för mig:
Demokratins grundpelare handlar om allas lika värde, om rättigheter och möjligheter.

Demokrati är att låta alla komma till tals och att arbeta gemensamt mot samma mål. Alla röster är lika mycket värda men i demokratins anda arbetar vi med att föra majoritetens talan. Demokrati ska genomsyra allt vi arbetar med, in i minsta detalj. Men demokrati är ingen självklarhet och vi kan inte ta den för given. Det krävs engagemang, styrka och arbete för att demokratin ska fortleva. Demokrati innebär också att respektera andra människors val och åsikter samt att inte kränka eller såra någon.

Men kan det egentligen kallas demokrati fullt ut så länge det inte är helt jämställt i samhället?

Kontakt

asa.morner@vardforbundet.se, mobil: 073-648 01 33