Verka för ett enhetligt journalsystem

Motion av Jacob Hoffsten, Monika Alic, Susanne Johansson, Kerstin Erlandsson till kongress 2018.

Idag har kommuner, landsting och andra vårdgivare i Sverige en mängd olika
journalsystem. Detta innebär bland annat:

- Dubbeldokumentation.

- Missad information vid flytt av patienter mellan vårdgivare med olika
journalsystem.

- Man utför liknande arbeten parallellt hos olika vårdgivare exempelvis vid
uppdatering av journalsystemen.

- Det uråldriga osäkra systemet med fax används fortfarande för att kommunicera
mellan olika enheter som inte har samma journalsystem.

-Mångfalden av journalsystem innebär stora samhällskostnader.

Våra medlemmar får utföra mycket administrativt arbete för att överbrygga olika
journalsystem, arbete som kunde ha lagts på mer kvalificerade uppgifter.

Yrkande
Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet ska verka för ett enhetligt journalsystem över hela Sverige.