Vårdförbundets egna hälsokartläggning för medlemmar

Motion av Elin Wilson, Monika Alic till kongress 2018.

Vårdförbundets egna hälsokartläggning för medlemmar

Internationella arbetsorganisationen, ILO har uppskattat att cirka 4 procent av världens årliga BNP går förlorad på grund av arbetsrelaterad ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljön påverkar individens hälsa, motivation och arbetstillfredsställelse. Ohälsa och att ha riskfaktorer för ohälsa påverkar arbetsförmåga samt prestation på arbetet men även hur mycket individen har energi till sin fritid.

Sett till ett år och sjukdagar är det vanligare för vård och omsorgspersonal att sjukskriva sig mer än 15 dagar per år, vilket är mer än andra yrkeskategorier enl. Jobbarometern, 2016. Ca 25 % av vård och omsorgspersonal har känt fysisk smärta från t.ex. nacke, rygg, leder och rygg m.m. flera gånger i veckan.

Vårdförbundets medlemmar har varierande scheman, arbetsmoment och fysiska arbetsbelastningar. Allt detta sliter olika på olika individer men detta kan ses över och förebyggas mer effektivt.

Nyexaminerade medlemmar i Vårdförbundet kan behöva stöttning kring livsstilsfrågor och förhållningssätt, detta för att få en förståelse för sig själv och sina egna behov för att klara sitt arbete till pensionen samt ha en grund att stå på när det blir tuffa dagar/veckor inom organisationen.

Att orka ett helt arbetsliv och ha en hälsosam samt en värdig pension är en rättighet och borde inte bero på vilket yrke man väljer. Rätt åtgärder och insatser inom arbetsmiljön och individers hälsa behövs för att möjliggöra att flera kan jobba längre även inom vård och omsorg.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet arbetar och verkar för regelbundna kartläggningar av medlemmars behov av livsstilsförändringar och arbetsmiljösituation. Detta kan innefatta både regelbundna kartläggningar och nattarbetsundersökningar.

Att Vårdförbundet uppmanar att arbetsgivaren anordnar kartläggningar regelbundet med tydliga syften och uppföljningar. Detta bör prioriteras särskilt i samband med stora organisationsförändringar.

Att Vårdförbundet arbetar för arbetsmiljö, hälsa och förebyggande åtgärder för individen. Detta kan synliggöras som viktiga och återkommande punkter på Vårdförbundets egna möten men även vid möten med arbetsgivarparterna.

Förslag på upplägg:
*Kartläggning sker för samtliga medlemmar i alla åldrar och senast första året efter examen. Förslagsvis vart tredje år med start efter examen.

*Kartläggning görs på samtliga medlemmar innan och efter en större omorganisation genomförs och kartläggningar kan även användas som en del i utvärderingar av utfallet av omorganisationen.

*Kartläggning sker med frågor rörande upplevelser av stress, kroppsliga symtom, sömn, kost, rökning, alkohol och fysisk aktivitet samt sin fysiska och psykiska arbetsmiljö. En fysisk bedömning kan genomföras med ett konditionstest och en funktionsbedömning av sjukgymnast/läkare Även blodprover bör tas som diskussionsunderlag för bättre hälsa och möjlighet att fånga upp förändringar över tid.