Vårdförbundet ska ha en tydlig profil som ett förbund där jämställdhetsfrågan är prioriterad

Motion av Jessica Östberg, Katarina Nilsson Reian, Anne Danielsson, Åsa Sundin, Beatriz Olsson, Jenny Olsson, Maria Bergman, Ulrika Johansson, Mats Svensson, Emma Jonsson, Helena Forss Johansson, Martin Jonsson, Majvor Jansson, Catrin Johansson, Marie Brännström och Marion Vaeggemose till kongress 2018.

Vårdförbundet står bakom FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, enligt vilken alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Vi vet att vi i dagens Sverige inte lever i ett jämställt samhälle. Män och kvinnor ges inte samma förutsättningar och villkor. Livslönerna för våra fyra professioner är ett exempel på att kvinnodominerade yrken inte värdesätts på samma sätt som mansdominerade yrken. Vi vet att kvinnor tar det största ansvaret för hem och familj vilket leder till att kvinnor i högre utsträckning än män drabbas av stressrelaterad ohälsa. Vården i Sverige är inte jämställd. Enligt det betänkande som Jämställdhetsutredningen överlämnade till regeringen i december 2015 så har män större chans än kvinnor att få rätt behandling vid till exempel stroke, cancer och hjärtsjukdom. När det gäller hot och våld i nära relationer är kvinnor i högre grad än män drabbade.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet ska verka för att lyfta upp jämställdhetsfrågan som ett prioriterat område inom förbundet.

Att Vårdförbundet ska verka för att tydligare profilera sig som ett fackförbund där jämställdhetsfrågan är prioriterad så att detta blir tydligt både för medlemmar och icke-medlemmar.