Vårdförbundet måste prioritera de fackliga frågorna tydligare i förhållande till övriga frågor

Motion av Eva Lenander, Monika Alic, Marie Löfstrand, Ingrid Allerstam, Agneta Lenander, Emma Jonsson, Christine Lindkvist, Johan Bäckander till kongress 2018.

Som kongressombud förväntas vi representera medlemmarna och lyssna in behov, åsikter och idéer. Något som ofta förmedlas är upplevelsen av att Vårdförbundet inte arbetar tillräckligt mycket med de fackliga frågorna trots att det är DE frågorna upplevs som viktigast. Många kollegor känner inte att Vårdförbundet är en tydlig facklig organisation.

Vi ser ett missnöje bland barnmorskorna som har planer på att lämna Vårdförbundet eftersom man känt att de viktiga frågorna för den yrkesgruppen inte lyfts tillräckligt. Vi ser att andra fackliga organisationer aktivt rekryterar medlemmar från vårt förbund.

Vi ser att privatanställda väljer att vara oorganiserade.

Vi ser också medlemmars initiativ att driva fackliga frågor i andra former än i Vårdförbundets namn. Det startas olika aktionsgrupper som "En annan vård är möjlig" m.fl.

Varför behöver sjuksköterskor driva fackliga frågor utanför Vårdförbundet?

Motivet för de flesta att vara medlem utgår från Vårdförbundets roll som fackförening. Eftersom det finns fler föreningar som har som syfte att utveckla vården och yrkesprofessionerna samt göra vården säker bör Vårdförbundet extra tydlig lyfta den unika rollen som just facklig företrädare för våra yrkesgrupper. Då måste de viktiga fackliga frågorna även stå först i våra rubriker och dokument. Under rubriken "Det här vill Vårdförbundet" står det idag "Utveckla vården och göra den säker" som första punkt. Andra punkt är "Arbeta för en personcentrerad vård". Först som tredje punkt kommer "Arbeta för ett hållbart yrkesliv". Sist kommer Arbeta för högre löner. När vi fråga våra medlemmar är det inte många som anser att detta är en korrekt ordningsföljd. Tillsammans arbetar vi först och främst för ett hållbart yrkesliv och högre lön.

Vårdens utveckling och säker vård är viktiga frågor Vårdförbundets medlemmar men ska inte sättas framför våra egna behov. Vi får inte fortsätta vidmakthålla bilden av att våra professioner sätter patienten först. En säker vård kan inte uppnås på bekostnad av vår hälsa. En utveckling av vår profession och vården är inte möjlig med den arbetsbelastning och de arbetstider (3-skiftsvarianter mm) vi har idag. Vårdförbundet är ett fackförbund först och främst.

Tillsammans med bl.a. SSF, IBL, Swedrad och Barnmorskeförbundet utvecklar vi vården och våra yrken. Utvecklingen av yrkesrollen och av vården är något som drivs parallellt med och ska vara verktyg för de fackliga frågorna.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
att Vårdförbundet tydligt prioriterar de fackliga frågorna om lön, arbetstider och arbetsförhållanden i förhållande till Vårdförbundets övriga frågor

att Vårdförbundet tydligare, på bl.a. hemsida, förmedlar att de fackliga frågorna prioriteras

att det på Vårdförbundets hemsida under rubriken Det här vill Vårdförbundet ändras ordningsföljd på de fyra punkterna så att "Arbeta för ett hållbart yrkesliv" och "Arbeta för högre löner" kommer först i ordningsföljd (möjligen dessa två i omvänd ordning).

att Vårdförbundet när stadgarna revideras även vid punkten "Vårdförbundets ändamål" ska formuleringarna om att "förbättra individens och kollektivets villkor" och "förutsättningar för yrket och möjligheter till utveckling i arbetslivet" sättas först.