Vårdförbundet behöver skyndsamt ta ställning mot sexuella trakasserier och andra könsbaserade maktuttryck!

Motion av Åsa Sundin, Jessica Östberg, Ulrika Johansson, Monica Magnusson, Anne Danielsson, Martin Håland, Martin Jonsson, Catrin Johansson, Stina Sewén, Jenny Olsson, Gunilla Forsten till kongress 2018.

Enligt svensk statistik drabbas runt hälften av alla kvinnor i Sverige av könsbaserat våld, minst vart tioende barn tvingas uppleva pappas våld mot mamma, vi vet att mörkertalet är stort, och våld förekommer i 1/3 av unga parrelationer. Fackförbunden kan inte längre blunda för att våra medlemmar och medabretare, på olika sätt drabbas av sexuella trakasserier men också grövre våldsuttryck med betydande negativa konsekvenser och påverkan på handlingskraft och arbetsförmåga. På förekommen anledning behöver Vårdförbundet ta ställning för #Metoo-rörelsen och ökad medvetenhet, kunskap och kompetens gällande sambandet mellan makt och sexuella trakasserier i arbetslivet men även samband mellan rådande maskulinitetsnormer och olika former av mäns våld mot kvinnor.

Enligt Vårdförbundets stadgar vid kongressen 2014 ansluter sig Vårdförbundet till FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, enligt vilken alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Alla människor har rätt att leva i ett samhälle som främjar hälsa och där demokratiska fri- och rättigheter råder. Vårdförbundet är partipolitiskt obundet men när vi tar ställning i frågor sker detta utifrån Vårdförbundets politik och grundläggande värderingar.

Regeringens mål för jämställdhet är att kivnnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Utifrån detta arbetar regeringen efter sex delmål där jag vill lyfta fram fem av dem:

delmål 1:Jämn fördelning av makt och inflytande där kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.

delmål 2: Ekonomisk jämställdhet där kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

delmål 4: Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet där kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.

delmål 5: Jämställd hälsa där kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa.

delmål 6: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjligheter till kroppslig intergritet.

Sexuella trakasserier handlar inte om sex utan om maktmissbruk och är ett uttryck för maktstrukturell oblans i vårt samhälle där olika former av mäns våld mot kvinnor utgör dess yttersta uttryck. Våldet är kopplat till synen på maskulinitet och styrs av tolkningar och normer om en manlighet där våldsutövning är centralt, dvs att könsbaserat våld blir en framgångsfaktor för att skapa kontroll och utöva makt. Samma patriarkat med dess maskulinitetsnormer är också grunden till och cementerar våra ojämnställda lönestrukturer. Vittnesmål som kommit fram genom #Metoo-rörelsen synliggör mörkertalets storlek och vidden av problemet i yrkeslivet. När en utsätts för sexuella trakasserier i arbetslivet, på den egna arbetsplatsen, riskerar en att på olika sätt missgynnas i sitt yrkesutövande om en väljer att bryta tystnaden genom att göra en anmälning mot förövaren. Det föreligger ett givet men outtalat hot, dvs om en anmäler trakasserierna riskerar det få omfattande negativa konsekvenser. #Metoo-rörelsen tydliggör omedvetenhet och okunskap inom fackförbunden. TCO utkom redan 2013 med en skrift "Bryt tystnaden" som handlar om sexuellla trakasserier som kanske äntligen får det utrymme den borde fått redan då.

Jag menar att Vårdförbundet skyndsamt måste öka sin medvetenhet och kunskap gällande hur makstrukturell obalans på olika sätt påverkar våra medlemmar i arbetslivet genom att på samtliga nivåer inom förbundet kompetensutveckla gällande sexuella trakasserier, dess ursprung samt samband mellan sexuella trakasserier/andra former av könsbaserat våld och psykisk ohälsa i arbetslivet. Vårdförbundet måste också kunskapshöja inom mångfaldsområdet och dess förhöjda utsatthet och sårbarhet i det könsbaserade våldet.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet skyndsamt bildar en avdelning som kompetenscentrum för jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

Att Vårdförbundet skyndsamt utvecklar utbildning för medarbetare, förbundsstyrelseledamöter, avdelningsledamöter och förtroendevalda gällande sexuella trakasserier och annat könsbaserat våld samt dess konsekvenser och sambandet med psykisk ohälsa i arbetslivet.

Att Vårdförbundet skyndsamt utvecklar material och metodstöd för förtroendevalda, dels för att i det systematiska arbetsmiljöarbetet bättre förebygga sexuella trakasserier och dels för att öka kunskap om annat könsbaserat våld och sambandet med psykisk ohälsa i arbetslivet.

Att Vårdförbundet utvecklar ett informationsmaterial om sexuella trakasserier och annat könsbaserat våld riktat till medlemmar med fokus på betydelsen av att anmäla med stöd av facket

Att Vårdförbundet med tydlighet erbjuder flera kanaler för att få stöd vid sexuella trakasserier och annat könsbaserat våld med fokus på en förhöjd kunskapsnivå gällande sexuella trakasserier och annat könsbaserat våld, tex i form av en direktkontakt till tidigare nämnda kompetenscentrum i yrkande 1 i form av webbaserat chatt-stöd och/eller telefonstöd.