Utred lönesättningsmodellen

Motion av Jacob Hoffsten, Maria Bontell, Monika Alic, Marie Löfstrand till kongress 2018.

Den individuella lönesättningsmodell som gäller för Vårdförbundets medlemmar idag innebär en mängd problem:

Modellen fungerar sällan i praktiken som det är tänkt, många arbetsplatser saknar fungerande lönekriterier. Systemet blir i praktiken godtyckligt, lönekriterierna är ofta otydliga och öppna för tolkning.

Modellen tar mycket tid i anspråk både från arbetstagare och arbetsgivare.

Modellen bygger på att arbetsgivaren lyssnar på arbetstagarnas åsikter både när det gäller verksamhetens behov och vilka lönekriterier som är bra. Så ser det sällan ut då arbetsgivarsidan har ett stort fokus på att hålla ner ekonomiska kostnader.

Modellen har inte gett oss möjlighet, att på ett effektivt sätt utnyttja den senaste tidens stora efterfrågan på vår arbetskraft, till att få upp våra löner. Den snittökning av lönerna som skett beror främst dels på att ingångslönerna pressats upp av studenternas samordnade kampanjer, dels att de som bytt arbetsplats ofta har fått upp sina löner. Lönerna för de som arbetar länge på samma arbetsplats stagnerar vilket ger en skevhet då lång erfarenhet borde premieras.

Modellen gör det svårt för oss att utnyttja och bygga gemensam styrka i löneförhandling med arbetsgivarsidan. Vi står som individer medan arbetsgivarna ofta gör gemensam sak och bildar formella eller informella lönekarteller för att hålla lönerna nere.

Modellen försvårar sammanhållning mellan oss sjuksköterskor då vi i praktiken konkurrerar om andelar av samma löneutrymme, vi kan bara få mer på bekostnad av att en kollega får mindre. Detta i kombination med svårtolkade och godtyckliga lönekriterier leder ofta till dålig stämning kollegor emellan.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att utreda hur vår nuvarande lönesättningsmodell fungerar.

Att utreda om en alternativ lönesättningsmodell bättre skulle gagna medlemmarnas
intressen av en hög, rättvis samt med erfarenhet och kompetens stigande lön.