Treskift inom sjukvården bör vara undantag i stället för regel

Motion av Eva Lenander, Monika Alic, Johan Bäckander till kongress 2018.

Många av oss kan vittna om hur dåligt vi mår och hur svårt vi har att få ihop familjeliv med de treskifts-scheman vi tvingats acceptera. Jetlag-känsla och störd nattsömn är bara några av de problem vi lever med och som i sin tur påverkar vårt arbete. Arbetsgivarens syfte när tre-skift införts har framför allt varit att lösa nattbemanningen och för att utnyttja arbetstagarna så effektivt som möjligt.
Konsekvenserna är många och troligen har arbetsgivaren inte insett att de faktiskt bakbundit sig själva. Med tre-skift finns betydligt sämre förutsättningar till byten av arbetspass då det väldigt ofta kan innebära brott mot arbetstidsregler. Många kollegor har tvingats gå ned i arbetstid för att få tid till återhämtning. Medarbetare som är uttröttade undviker att arbeta extra arbetspass vilket i sin tur minska flexibiliteten i personalgruppen. Det finns många problem som inte räknas upp här. Det ska dock även lyftas att det finns de kollegor som trivs med tre-skift varför möjligheten inte bör bannlysas helt men det ska vara på arbetstagarens initiativ.

Sammantaget är tre-skift en av de faktorer som ligger bakom både flykten från sjukvården både bland nyutbildade och erfarna samt att sjuksköterskestudenter inte slutför sin utbildning. Vårt yrke blir allt mindre attraktivt då det inte går att kombinera med en aktiv fritid och familj.

Vårdförbundet bör skapa en nationell strategi för hälsosamma arbetstider där ett av målen måste vara att motverka tre-skift som standard.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet har som målsättning och prioriterar att arbeta för och argumentera för att tre-skift INTE ska vara standard anställningsform

Att Vårdförbundet tar fram fakta som stöder de ohälsosamma med att arbeta treskift.

Att Vårdförbundet avsätter medel för att antingen i egen regi eller som forskningsuppdrag undersöka de ohälsosamma effekterna av tre-skift.