Studentordförande i Förbundsstyrelsen

Motion av Viviana Lundberg till kongress 2018.

Vårdförbundet Students ordförande har en central roll dock ej enbart som företrädare för studenterna inom Vårdförbundet men även Vårdförbundets ansikte utåt i frågor gällande utbildningarna. Ett starkt fackförbund förutsätter även en intern kompetensförsörjning där studenternas engagemang tas tillvara på lokal och nationell nivå så väl som i det högst beslutande organet mellan kongresserna.

Yrkande
Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet Students ordförande finns adjungerad på Förbundsstyrelsens sammanträde med närvarorätt, yttranderätt, yrkanderätt dock ej rösträtt.