Studenthandläggarnas uppdrag angående besök på högskolorna

Motion av Marie Löfstrand, Eva Wallander, Jacob Hoffsten, Viviana Lundberg, Christina Matscheko till kongress 2018.

Studenthandläggarna åker runt på landets högskolor för att besöka studenter på grundutbildningarnas termin 1 (sjuksköterske-, röntgensjuksköterske-, biomedicinska anlaytikerstudenter).

Det har varit stor oklarhet kring vilka högskolor på vilka orter som prioriteras, samt på vilka grunder. Lokal avdelningsstyrelse har i vissa fall med kort varsel fått gå in och ta över arbetsuppgiften, då studenthandläggarna valt att prioritera bort högskolan i en mindre lokalavdelning till fördel för storstäderna. Detta ställer till med problem i verksamhetsplanering och budgetarbete. Följden blir även högre arbetsbelastning för del lokala avdelningsstyrelsen. Här behövs det en bättre kommunikation från studenthandläggarna. Även arbetsfördelningen behöver förtydligas.

Det behövs även en kommunikation med den lokala studentansvariga, så att den lokala avdelningsstyrelsen kan vara med och delta vid klassrumspresentationen. Då får studenterna även träffa Vårdförbundets lokala företrädare.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att arbetsfördelningen mellan studenthandläggare och lokal avdelningsstyrelse förtydligas.

Att de lokalavdelningar som nedprioriteras i studenthanläggarnas arbete tidigt får information om detta, så att verksamhetsplanering och lokal budget kan anpassas till arbetet med studentrekrytering, om detta ska utföras av den lokala avdelningsstyrelsen.

Att principerna för priortiering av besök från studenthandläggarna kommuniceras tydligt, med möjlighet för lokala avdelningsstyrelser för att föra en dialog kring prioriteringen.

Att studenthandläggarna bjuder in studentansvarig från den lokala avdelningsstyrelsen till klassrumspresentationerna