Strategi för påverkan

Motion av Helena Forss Johansson, Catrin Johansson, Jenny Olsson, Marie Löfstrand, Martin Jonsson, Katarina Nilsson Reian till kongress 2018.

En övergripande nationell strategi för hur och när vi bäst bedriver påverkansarbete mot våra politiker behövs inom Vårdförbundet. Genom att med en nationell strategi möta upp våra politiker i viktiga frågor skapar vi en större påverkanskraft tillsammans. Ett gott exempel på när en gemensam strategi fungerat väl är strategi kring nattarbete. Ett annat exempel när en gemensam strategi hade behövts är professionsmiljarden där denna helt och hållet gick till landsting/regioner trots att behoven av specialistsjuksköterskor i kommunerna är stora, här hade en ritad nationell plan för att möte upp politiker inom SKL möjligen kunnat påverka situationen

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta

Att Vårdförbundet verkar för att en strategiskplan för påverkansarbete upprättas vid viktiga frågor

Att Vårdförbundet verkar för att stärka den vårdstrategiska avdelningen