Strategi för att motverka att icke-legitimerad personal anställs istället för biomedicinska analytiker

Motion av Marie Löfstrand, Pernilla Petersson, Jorge Hernandez, Eva Wallander, Christine Lindkvist, Jonas Ekestubbe, Jacob Hoffsten, Karin Kopparmalms Lindblad

Motivtext:
Biomedicinsk analytiker som profession har utvecklas till att vara en eftertraktad och svårrekryterad legitimerad yrkeskår, som har kunskapen och kompetensen att arbeta självständigt med laboratoriemedicinska arbetsuppgifter. Arbetet löper genom hela den diagnostiska kedjan, från provtagningen till slutsvar, för ett högkvalitativt och patientsäkert laboratorieresultat. Denna professionsutveckling har biomedicinska analytiker åstadkommit genom ett aktivt engagemang. Samma framsteg vad gäller löneutveckling, vidareutbildning eller karriärmöjligheter har dock inte uppnåtts.

Biomedicinska analytikers kunskap och kompetens borde användas fullt ut i verksamhets-utvecklingen, på ett sätt som tyvärr inte sker idag. Bland Vårdförbundets medlemmar finns ett betydande antal biomedicinska analytiker med Magister- eller doktorsexamen som skulle kunna arbeta med forskning och utveckling.

Det finns en tydlig trend idag att arbetsgivare anställer icke-legitimerad personal, till exempel med utbildning inom biologi eller kemi, för att ersätta legitimerade biomedicinska analytiker. Vårdförbundet behöver en tydlig strategi för att motverka denna utträngningseffekt. Biomedicinska analytiker som profession kan därför fungera som ett pilotfall för samtliga fyra professioner inom Vårdförbundet i denna fråga.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta

Att kongressen uppdrar åt förbundsstyrelsen att ta fram en strategi för att motverka att arbetsgivaren övergår till att i allt högre grad anställa icke-legitimerad personal istället för legitimerade biomedicinska analytiker.

Att kongressen uppdrar åt förbundsstyrelsen att använda professionen biomedicinska analytiker som ett pilotfall för samtliga fyra professioner inom Vårdförbundet, beträffande konkurrens från icke-legitimerad personal.