Stärka Vårdförbundet inifrån

Motion av Katarina Nilsson Reian till kongress 2018.

Vårdförbundet har under de senaste åren haft vikande medlemsantal i många lokalavdelningar, detta har också lett till en försämrad ekonomi. På lokal nivå får styrelserna besked om att skära ner på sina kostnader, något som drabbar medlemmarna.

På många håll kan man ana att en lägre facklig anslutningsgrad är en missnöjesyttring över vad Vårdförbundet fokuserar på, men också på vad Vårdförbundet får igenom hos arbetsgivarna.

Vårdförbundet förespråkar personcentrering i vården och i ledarskapet. I Vårdförbundsorganisationen borde medlemscentrering och medlemsnyttan vara central. Om Vårdförbundet ska vara en naturlig samlingsplats för medlemmarna, måste Vårdförbundet lyssna på vad medlemmarna behöver för att utvecklas och må bra.

Vårdförbundet måste satsa på att bli starkt inifrån. Genom att fokusera på medlemsnyttan kommer fler att vilja vara med. Om fler blir med finns det större möjligheter att påverka politiker och beslutsfattare.

Utan medlemmar, inget Vårdförbund.

Yrkande
Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet verkar för att vara en medlemscentrerad organisation.

Att Vårdförbundet verkar för att möta missnöjesyttringar och åtgärda eventuella problem som framkommer.