Ställningstagande om vinstjakt i välfärden

Motion av Agneta Lenander till kongress 2018.

Vår välfärd finansieras via skatter. När det gäller vinstjakt i välfärden har de svenska medborgarna tydligt sagt nej till det. Därför är det tråkigt att Vårdförbundet tagit en så otydlig roll i denna fråga, en så otydlig roll att partiledaren för Centerpartiet hänvisar till Vårdförbundet om att vinstbegränsning enligt Repaluu kommer att leda till kaos.

Lärarförbundet har tagit en helt annan väg, de valde på kongressen ett tydligt ställningstagande mot vinstjakt, med ordalydelsen "Lärarförbundet har på sin kongress slagit fast att vinstuttag aldrig får gå före elevernas lärande, utbildningens kvalitet eller skolans arbetsmiljö. Det är en viktig utgångspunkt."

I dag har privatisering med vårdvalsinförande på bred front ytterligare sönderfragmentiserat vården samtidigt som att Hälso- och sjukvårdslagen omintetgörs, där inte vårdbehoven klart prioriteras. Den värdegrund som vi verkar under, människovärdesprincipen, spelar allt mindre roll.

Att säkerställa att skattemedel går till välfärden och eventuella vinster återinvesteras är ingen motsats till att det finns flera utförare. Vad vi begränsar är vinstjakten, skapar förutsättningar för att satsa på arbetsmiljö, sjyssta villkor och löneutveckling.

Yrkande
Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet, likt Lärarförbundet, tar ställning mot vinstjakt och för vinstbegränsning.

Att Vårdförbundet tydliggör att eventuell vinst ska återinvesteras i verksamheten.