Skapa stödfunktioner för medlemmar som utsätts för påtryckningar att delegera och att ta ansvar för andras delegeringar

Motion av Charlotta Dickman, Monika Alic, Åsa Hemlin, Martin Jonsson, Mattias Weibull, Marie Löfstrand, Pernilla Petersson till kongress 2018.

Socialstyrelsen har gjort det möjligt för flera att delegera och ta emot delegering inom läkemedelshantering. I praktiken kan en läkare delegera en annan personal än den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan att administrera ett läkemedel, utan att informera omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Så sker redan/har redan skett på Södersjukhusets röntgenavdelning där läkare har delegerat till undersköterskor att injicera kontrastmedel intravenöst utan att informera röntgensjuksköterska. Redan idag tillfrågas sjuksköterskor i samband med anställningsintervjuer i äldrevården om de delegerar läkemedelsadministration. Arbetsgivare kan försöka undslippa sitt eget ansvar för vilken av hens anställda som har vilken kompetens och utöva påtryckning på sjuksköterskor att delgera administrering av läkemedel. Teoretiskt kan det uppstå mycket röriga situationer runt patienters läkemedel och vem som har givit vilken patient vilket läkemedel. Det är arbetsgivarens ansvar att tillse att läkemedelshantering och administrering på det organisatoriska planet sker på ett patientsäkert sätt, att tillse att det är kristallklart vem som ska vilken patient vilket läkemedel när. Det ansvaret är inte sjuksköterskans. Det är viktigt att det finns ett organiserat stöd för medlemmar som utsätts för påtryckningar så att man tillsammans kan neka och hålla kvar arbetsgivarens ansvar hos just arbetsgivaren.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
att verka för att skapa arbetplatsförankrade och eller lokalavdelningsförankrade stödfunktioner för medlemmar som utsätts för delegeringspåtryckningar.