Samarbete med yrkesorganisationerna

Motion av Katarina Nilsson Reian, Martin Jonsson, Rósa Ólafsdóttir, Marie Brännström, Catrin Johansson, Jenny Olsson, Jessica Östberg, Helena Forss Johansson, Karin Kopparmalms Lindblad till kongress 2018.

Vårdförbundet är både fackförbund och yrkesorganisation för våra fyra professioner. Alla fyra yrkena har dessutom varsin renodlade yrkesförening. De Biomedicinska analytikerna har IBM (Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap), Barnmorskorna har Barnmorskeförbundet, Sjuksköterskorna har SSF (Svensk Sjuksköterskeförening), Röntgensjuksköterskorna har SFR (Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor)

Vi ser idag en situation där barnmorskorna ifrågasätter sitt medlemskap i Vårdförbundet som fackförbund, men också som yrkesorganisation. Barnmorskeförbundet utreder för närvarande att bilda en egen fackförening. Sedan tidigare har vi sett andra missnöjesyttringar där biomedicinska analytiker har gått över till Naturvetarna och Ambulanssjuksköterskor till Alarm.

En av orsakerna är att de upplever att deras frågor inte tas till vara av Vårdförbundet i den utsträckning de önskar. Detta blir speciellt tydligt i frågor där representanter för yrkesorganisationerna sitter på faktakunskapen om sitt yrkesområde. Dessutom jobbar Vårdförbundet som yrkesorganisation mer med övergripande frågor som rör alla medlemsgrupper, exempelvis personcentrerad vård.

Min övertygelse är att denna splittring mellan Vårdförbundet och yrkesförbunden bottnar i en krävande arbetssituation för många medlemmar, med arbetsgivare som inte har klarat att möta sina medarbetares behov. Det har av Vårdförbundets medlemmar tolkats som att Vårdförbundet inget gör. I själva verket är det arbetsgivarna som inte har tagit medarbetarna och Vårdförbundet på allvar i att förbättra villkoren för medarbetarna, något bara arbetsgivaren har mandaten att göra.

Om våra yrkesgrupper i Vårdförbundet ska kunna påverka arbetsgivarna bättre krävs en tydligare samverkan mellan Vårdförbundet och de rena yrkesorganisationerna för att ena oss i vår påverkan gentemot arbetsgivarna.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet nationellt och lokalt ska verka för ett tätare samarbete med alla
yrkesorganisationer för att tillsammans göra oss starkare i fackliga frågor.

Att Vårdförbundet nationellt och lokalt ska verka för ett tätare samarbete med alla
yrkesorganisationer för att tillsammans göra oss starkare i yrkesorganisatoriska
frågor.

Att Vårdförbundet stärker de nationella nätverkens påverkan på yrkesutveckling och
de fackliga kampfrågorna mellan kongresserna.

Att Vårdförbundet uppmuntrar yrkesgrupper som inte har nationella nätverk att bilda
det.