Överföring av uppdrag från anställda till förtroendevalda i Vårdförbundet

Motion av Marie Löfstrand, Mattias Weibull, Martin Jonsson, Pernilla Petersson, Eva Wallander, Jacob Hoffsten till kongress 2018.

Motivtext:

Det finns mycket kunskap och vilja bland medlemmar och förtroendevalda inom Vårdförbundet. Ändå byggs det upp en ökande stab av anställda som ska driva olika delar av verksamheten, framför allt på nationell nivå. Detta innebär en ökad administrativ börda, samt en kostnadsökning för förbundet.

Vårdförbundet är en idéburen demokratisk organisation. Bandet till medlemmar och förtroendevalda är därför av yttersta vikt för organisationens legitimitet och trovärdighet. Möjligheten för medlemmarna att bidra och vara delaktiga i arbetet med att uppnå de gemensamma målen, är en av grunderna i det fackliga folkrörelsearbetet.

En överföring av uppdrag från anställda till förtroendevalda är ett sätt att göra Vårdförbundets verksamhet mer medlemsnära och professionsnära. Det skulle även ta till vara alla de eldsjälar som finns ute i lokalavdelningarna runt om i landet.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta

Att kongressen uppdrar till förbundsstyrelsen att göra en genomlysning av vilka arbetsuppgifter och/eller projekt som idag drivs av anställd personal, vilka istället skulle kunna utföras av medlemmar och förtroendevalda.

Att kongressen uppdrar till förbundsstyrelsen att utreda vilka förutsättningar som behöver skapas för att förtroendevalda, i högre utsträckning än idag, ska kunna arbeta med olika arbetsuppgifter och/eller projekt inom Vårdförbundet.

Att kongressen uppdrar till förbundsstyrelsen att utreda vilka kompetenser, och i vilken omfattning, som behövs bland de anställda inom Vårdförbundet.