Non-profit inom vården

Motion av Marie Kristiansen till kongress 2018.

Vi som Vårdförbundets medlemmar har i vår stadga slutit upp för en jämlik och god vård för alla. Vi ska verka enligt vår yrkesetik, för allas rätt till och tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård på lika villkor byggd på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi ska även verka för att påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården på arbetsplatsen, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Vi har också beskrivit en målbild med ett mångfald av utförare inom ramen för offentlig finansiering.

Den långtgående privatiseringen av tjänster inom hälso- och sjukvårdssektorn har alltmer kommit på kollisionskurs med ambitionen om en likvärdig och trygg hälso- och sjukvård för alla. Hälso- och sjukvården som tidigare var en fredad zon från marknaden, därdemokratiska och humanistiska värden skulle värnas istället för ekonomiska, har förändrats till ett område där marknadsmekanismer blivit allt mer dominerande. Konkurrens och vinstintressen har tagit överhand. Från att ha varit världsledande i uppbyggt av en generell och relativt jämlik välfärd, har Sverige blivit världsledande i privatiseringar, avregleringar och en skenande ojämlikhet. Patienten blir alltmer lik en "kund" när hen sätts att välja bland en uppsjö av utförare. Utförarna konkurrerar om "kunderna" och kvalitetssäkringen för hälso- och sjukvården flyttas över från folkvalda politiker och professioner till enskilda individer. Konkurrensutsättningen förutsätts säkra utveckling och kvalité, helt utan evidens.

I och med detta har vi släppt på ambitionen om att all sjukvård ska ha en hög kvalité hela tiden och att skapa system och förutsättningar som säkrar detta. Vi ser en överetablering av vårdcentraler i välmående områden med flykt från områden med stora sociala problem och höga ohälsotal. Aktiebolag som inte drivs av demokratiska mål utan av kravet att ge sina ägare ekonomisk avkastning släpps in. Oreglerat vinstuttag tillåts ur den skattefinansierade verksamhet som utgör basen för välfärden. Prioriteringsordningen tillåts omkullkastas. Människovärdesprincipen, solidaritets- och behovsprincipen får stå tillbaka för kostnadseffektivitetsprincipen. De lagar och etiska riktlinjer vi kommit överens om bryts. Ägarkoncentrationen är stor och förhoppningarna om att privatiseringarna skulle öppna upp för små idealistiska utförare med alternativa inriktningar kom på skam.

Det finns en överhängande risk att även finansieringen av välfärden privatiseras. De företag som utför välfärdstjänster på uppdrag av kommuner och landsting säljer ofta också tilläggstjänster. Så är de också aktiva i debatten om huruvida vi kommer ha råd att skattefinansiera välfärden i framtiden. Den demografiska utvecklingens utmaningar används som skrämselpropaganda och som argumentation till alternativa finansieringar istället för den gemensamma.

Den goda ambitionen att komma åt problematiken genom att skapa en Etisk plattform för att säkerställa insyn och kvalitet i den offentligt finansierade vård och omsorgen är snarare ett symptom på problemen än ett botemedel. Hälso- och sjukvårdens tjänster är inte en vara som vilken annan på marknaden. Det är ett människovärdes- och behovsperspektiv som ska styra tillgången, inte ett kund- och företagsperspektiv. Vårdförbundet måste stå upp för befolkningens rätt att kunna lita på kvaliteten i alla skattefinansierade verksamheter inom hälso- och sjukvården, och på så sätt motverkar den trend där ansvaret läggs på den enskilde att välja en utförare som håller hög kvalitet.

Välfärdstjänsterna har en central funktion när det gäller att lösa de demografiska, ekonomiska och jämställdhetspolitiska utmaningar som vårt samhälle står inför. Vi måste därför verka för en demokratisk styrning av välfärdssektorn och för att det allmänna utbudet ska hålla en så hög nivå att det stora flertalet inte upplever något behov av tilläggstjänster. Det ska finnas utrymme för olika typer av utförare inom välfärdstjänsterna, men det politiska ledarskapet och den demokratiska insynen i välfärdsutförarnas verksamheter får inte kompromissas bort.

Huvudprincipen bör vara att den skattefinansierade välfärden bedrivs i offentlig regi men med inslag av alternativa driftsformer enligt utarbetade non profitprinciper. Skattepengar som är avsedda för vård och omsorg ska användas till detta, inte till att öka riskkapitalisters och privata aktieägares förmögenhet. Flera undersökningar visar att en klar majoritet av det svenska folket vill se ett stopp för alla vinstutdelningar i skola, vård och omsorg. Rätten till en demokratisk och jämlik välfärd för alla – den ståndpunkten omfattas av en stor folkmajoritet.

Yrkande
Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet ska verka för att en non-profitprincip ska vara rådande inom hälso- och sjukvård.

Att Vårdförbundet ska verka för förbud mot riskkapitalbolag inom hälso- och sjukvården.

Att Vårdförbundet ska verka för att överskott ska återbetalas stat eller kommun, sparas eller återinvesteras i verksamhet.

Att Vårdförbundet aktivt deltar i att kritiskt utvärdera och hitta alternativ till de marknadsmodeller som blivit norm inom offentlig sektor.