Nationell undersökning gällande sjuksköterskors, biomedicinskaanalytikers, röntgensjuksköterskors och barnmorskors möjlighet att ta rast

Motion av Eva Lenander, Agneta Lenander till kongress 2018.

Siffror är ofta ett effektivt instrument i de fackliga diskussionerna med arbetsgivare.
När Vårdförbundet ska driva de fackliga frågorna om arbetsmiljö, bemanning, arbetsbelastning och arbetstider kommer vi behöva kraftiga argument. Vårdförbundet är redan införstått med att medlemmarna har svårt att ta rast och har blivit allt mer restriktivt med att godkänna t.ex. måltidsuppehåll. Arbetsgivare har däremot fortsatt att blunda. Underlåtenhet att skapa möjlighet till rast är nationell och ett brott mot lagstiftning. Vårdförbundet måste ha fakta om omfattningen av och hur utbrett problemet med att inte kunna ta rast är för att kunna ha ett tydligt verktyg för de fackliga kraven.

Medlemmarna som ska orka ett helt yrkesliv måste också känna att Vårdförbundet tar frågan om rast på allvar. Det måste bli ett slut på att vi arbetar gratis och samtidigt sliter ut oss i förtid. Det måste bli slut på att arbetsgivaren lägger ansvaret på den enskilda arbetstagaren att "få rast". Vårdförbundet måste kunna kräva bemanning och schematekniska lösningar för den lagstadgade rättighet vi har. Kunskap om rast-situationen kommer ytterligare belysa medlemmarnas arbetsbelastning. Arbetsgivarnas underlåtenhet måste belysas i argumentationen. Den ska vara ett instrument som visar att det saknas tillräckliga resurser för en säker och god patientsäker vård. Med fakta i ryggen kan lokalavdelningarnas förtroendevalda ställa frågor till arbetsgivare om hur de garanterar rast för sina medarbetare, om kompensation vid utebliven eller störd rast samt om hur schemasystem möjliggör för medarbetaren att dokumentera utebliven eller störd rast.

Undersökningen bör gå ut till alla medlemmar. Syftet med undersökningen bör vara att få svar på frågor om t.ex. Hur ofta medlemmarna inte kan ta rast. Vem de anser har ansvar för att de ska få rast. Vem som de facto ser till att de får rast. Om de kan ta rast inom lagstadgad tid. Hur ofta de blir störda under rast. Om de kompenseras om de inte fått rast eller blir störda under rast m.m. Förutom detta behövs demografiska frågor om var de arbetar och vilken arbetsgivare de har.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta

att Vårdförbundet genomför en nationell undersökning gällande sjuksköterskors, biomedicinska analytikers, röntgensjuksköterskors och barnmorskors möjlighet att ta rast.

att Vårdförbundet utformar den nationella undersökningen med tydligt syfte att bli ett viktigt verktyg i fackliga frågor om arbetsmiljö, bemanning, arbetsbelastning och arbetstider.

att möjlighet att ta lagstadgad rast formuleras som ett av målen för arbetstider och/eller arbetsmiljö på hemsidan