Motion om att fördjupa samarbetet med våra fyra professionsföreningar

Motion av Martin Håland, Susanne Blom Persson, Lene Lorentzen, Anki (Ann-Catrin) Ahlgren till kongress 2018.

Följande är hämtat ur stadgan:

1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål. Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna. Vårdförbundet organiserar legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor samt studenter inom respektive utbildning.

7. Förbundsstyrelsen

Sammansättning

Förbundsstyrelsen leder, styr och ansvarar för verksamheten mellan kongresserna.
...

Uppgift & beslut

Förbundsstyrelsen

•• leder, styr och ansvarar för Vårdförbundets verksamhet i överensstämmelse med stadgar, grundläggande värderingar och kongressbeslut

•• formulerar och beslutar om strategier för att nå de mål som kongressen har fastslagit för kongressperioden

Stadgan fastslår att Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna. Det är sedan förbundsstyrelsen som har i uppgift att förverkliga kongressens beslut i dessa frågor.

Historisk så har vi olika intressegrupperingar i vår professionsutveckling. För sjuksköterskor gäller Svensk Sjuksköterskeförening, för biomedicinska analytiker gäller Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, för barnmorskor gäller Svenska Barnmorskeförbundet och för röntgensjuksköterskor gäller Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor. Vårdförbundet samarbetar redan på olika plan med dessa organisationer.

För att ytterligare stärka samarbetet borde de få fasta, adjungerade platser i förbundsstyrelsen med förslags- och yttranderätt.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att stadgan ändras under stycke 7 om förbundsstyrelsen sammansättning enligt följande: Professionsföreningarnas styrelser, som idag benämns Svenska sjuksköterskeförening, Svenska Barnmorskeförbundet, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap samt Svensk förening för Röntgensjuksköterskor erbjuds var sin fast adjungering i förbundsstyrelsen med förslags- och yttranderätt.