Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda, 80/90/100 modellen

Motion av Kirsti Eriksson, Gunilla Forsten, Jelena Smirnova, Christine Lindkvist, Johan Bäckander till kongress 2018.

Motivering: Idag saknas det sjuksköterskor på många befattningar som har yrkeserfarenhet. Vårdtyngden ökar och behoven av sjuksköterskor är stor.

De sjuksköterskor som arbetar idag har hög arbetsbelastning.

Syftet med att erbjuda äldre arbetstagare minskad arbetstid är att öka förutsättningarna för äldre anställda att kunna arbeta till pensionsavgång och/eller att underlätta vid framtida generations-växling och/eller att underlätta strukturförändringar inom vården vilket leder till att vård kvalitén förbättras samt ger ökad trygghet för såväl personal och patient.

Samhällsekonomiska vinster torde vara stora sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv då antalet dagar med sjukfrånvaro minskar vilket tidigare visat sig med arbetsregleringar inom offentlig sektor

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att tillsvidareanställda som arbetar heltid erbjuds att minska sin arbetstid från 100 % till 80 % och få 90 % av sin heltidslön.

Att den tjänstepensionsgrundande lönen är oförändrat 100 % av lönen före arbetstidsminskningen. Innebörd att arbetstiden minskar med 20 %, lönen minskar med 10 % och det fort-satta tjänstepensionsintjänandet behålls på deltidsnivån före arbetstidsminskningen.

Att möjligheten till minskad arbetstid med oförändrat tjänstepensionsintjänande gäller tidigast fr.o.m. den månad då arbetstagaren fyller 62 år.

Att den anställde ska så långt möjligt behålla tidigare arbetsuppgifter, men i mindre omfattning

Att den pensionsgrundande lönen för tjänstepension är lön och andra pensionsgrundande ersättningar omräknade till den sysselsättningsgrad som gällde före överenskommelsen om arbetstidsminskning.

Att möjligheten till arbetstidsförkortning kan ingå som en del av arbetsgivarens personalplanering på lite längre sikt och bör utformas med hänsyn till rådande åldersstruktur.

Att arbetsgivaren lämnar besked senast tre månader före ikraftträdandet.