#metoo - trakasserier och övergrepp, en facklig fråga

Motion av Eva Lenander, Ingrid Allerstam, Agneta Lenander, Johan Bäckander till kongress 2018.

#metoo har som ringar på vattnet nått olika samhällsfunktioner och yrkesgrupper.

Självklart är inte vår yrkesgrupp undantagen trakasserier och andra övergrepp.

Det är viktiga nu är att inte vittnesmål som förmedlas faller i glömska p.g.a. brist på framåtblickande strategier. Vi behöver ta ansvar för att #metoo-kampanjen leder till förändringar i ledning och kultur på våra arbetsplatser (och i samhället).

Vårdförbundet måste ta initiativ när det gäller frågan om trakasserier eftersom trakasserier är ett maktmedel i vår professionella vardag och påverkar även de fackliga frågorna. Trakasserier och övergrepp är maktmedel som måste försvinna.

Frågan är då hur Vårdförbundet kan vara en drivande och stödjande organisation för detta förändringsarbete och för sina medlemmar. Hur kan vi finna vägar att riva ned destruktiva hierarkier och felaktig lojalitet. Hur stärker vi det som motverkar trakasserier? Hur motverkar vi de mer svårbedömda underliggande maktstrukturerna som ger plattform, skapar den kultur där trakasserier och "tillåts".

Våra förtroendevalda på arbetsplatserna och i dialogteam, de som möter medlemmarna, kommer ha en nyckelroll. Men de behöver kunskap och "know how" i detta möte för ta upp frågan, stödja medlemmarna och för att kunna initiera förändring.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta

Att Förbundsstyrelsen/Förbundsrådet uppdras att utforma ett praktiskt stöd till de förtroendevalda för att hantera frågor om sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Att Förbundsstyrelsen/Förbundsrådet utformar ett utbildningsprogram för förtroendevalda i frågor om sexuella trakasserier, övergrepp och maktstrukturer och de lagstöd som finns.