Medlemmar som handleder studenter

Motion av styrelsen för Vårdförbundet Student och Martin Jonsson till kongress 2018.

Medlemmarna som tar sin an uppdraget att handleda studenter under deras Verksamhetsförlagda Utbildning (VFU) gör idag det med stort engagemang för studenten. Studenterna belyser i VFU rapport 2016 samt 2017 att handledaren är den mest centrala delen av VFU och även den avgörande faktorn för den generella upplevelsen av VFU.

Problematiken är att förutsättningarna för handledare varierar stort nationellt och även förkunskaperna samt grundkraven som ställs på medlemmar för att handleda varierar stort och saknar evidens. Många handledare ges idag inte möjlighet att genomföra en utbildning i handledning på arbetstid, då detta förutsätts göras utanför arbetstid,vilket direkt drabbar studenterna men även handledaren. Handledning är en konst som idag har befordrats på nationell såväl som internationell nivå. Vårdförbundets studentorganisation har uppmärksammat frågan flertalet gånger och ser att kongressen bör fatta beslut för vidare arbete i förbundet. Flera lärosäten ger idag det som benämns som en handledarutbildning däremot varierar den akademiska nivån mellan 0.5 HP - 7.5 hp. Det finns även lokala grundutbildningar som drivs av arbetsgivaren själv vilket blir negativt i den aspekt att det ej finns en akademisk förankring.

Genom påverkan via två vägar, dels via studerandemedlemmar lokalt som har inflytande i kårer och på lärosäte men även via facket där villkor och förutsättningar för våra yrkesverksamma medlemmar är centrala delar kan vi gemensamt garantera en optimal och kvalitetssäkrad VFU ur samtliga aspekter.

Samtliga medlemmar i Studentstyrelsen står bakom motionen och argumenten har diskuterats under Vårdförbundet Students årsmöte 2017.

Yrkande
Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet under kongressperioden 2018-2022 ska kartlägga villkor och förutsättningar bland medlemmar som handleder studenter.

Att Vårdförbundet under kongressperioden 2018-2022 verkar för att alla medlemmar som avser att handledea studenter ska ges möjlighet att genomgå en högskoleutbildning på minst 7.5 hp med fokus på " Handledning av studenter i Verksamhetsförlagd utbildning".

Att Vårdförbundet under kongressperioden 2018-2022 verkar för att handledare ges adekvata förutsättningar gällande handledning och reflektion med student på arbetstid.

Att Vårdförbundet tar ställning och menar på att arbetsgivare som inte prioriterar handledarutbildning för anställda ej bör ta emot studenter.