Medlem som inte har legitimation

Motion av Tora Elfversson Dahlström, Gunilla Månsson, Martin Johansson, Charlotte Warme Karlsson, Jenny Fagerlund, Camilla Perland, Eva Wallander, Jonas Ekestubbe, Carina Holgersson, Jacob Hoffsten och Marie Löfstrand till kongress 2018.

Vårdförbundet är ett yrkesförbund för legitimerade yrkesgrupper, samt studenter. Dock finns medlemmar som efter studenttiden kommer till arbetslivet inom hälso- och sjukvårdens område, utan att ha fullgjort sin utbildning och därvid inte heller innehar legitimation. Denne medlem är idag fullvärdig medlem och vill ha fullvärdigt stöd gällande lönesättning och möjlighet till utövande av yrke inom Vårdförbundets professionsområden, samt ha möjlighet till att bli förtroendevald.

Vi anser att ickelegitimerade yrkesutövare inte ska ha fullvärdigt medlemskap i Vårdförbundet, men vill samtidigt verka genom Vårdförbundets påverkansarbete för att kunna förhandla fram betald arbetstid för medlem att fullfölja sina studier. Detta ska ske inom ramen för ett särskilt medlemskap, beslutat av förbundsstyrelsen.

Yrkande
Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att beslut tas där yrkesverksam medlem inom Vårdförbundets professionsområde får särskilt medlemskap till dess att fullvärdigt medlemskap kan erhållas i och med att legitimation har erhållits.