Medlem i Vårdförbundet och anställning i kommun

Motion av Emma Klingvall, Eva-Lotta Lager till kongress 2018.

Vårdförbundets yrkesgrupper efterfrågas allt oftare i takt med att den kommunala hälso- och sjukvården breddar sin verksamhet. För ett likvärdig medlemsvärde ska alla medlemmar ges förutsättningar till engagemang och påverkansmöjligheter. SKL (Sveriges kommuner och landsting) samlar både regioner/landsting såväl som kommuner. De har samma målbild om hur vården ska bedrivas. Förtroendevalda med anställning i kommuner behöver facklig tid för att bidra i arbetsmiljöarbete, medlemsärenden, löneprocesser samt i samverkan med arbetsgivaren. Förtroendevalda lokalt upplever att det kan vara svårt att föra en dialog med kommuner kring värdet av den fackliga tiden.

Därför yrkar avdelningsstyrelserna i Jönköping och Östergötland:

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet använder partsarbete för att tillse att de möjligheter för facklig verksamhet som ges via lagar och avtal säkerställs inom landets kommuner.

Att Vårdförbundet tar fram en gemensam strategi i syfte att ge medlemmar med anställning i kommuner förutsättningar för medlemsengagemang och påverkansmöjligheter.

Att den gemensamma strategin drivs nationellt och lokalt.