Medlem i Vårdförbundet och anställd hos privat arbetsgivare

Motion av Emma Klingvall, Anna Seiborg Kidell, Eva-Lotta Lager, Jessica Östberg, Åsa Hemlin till kongress 2018.

Vårdförbundet eftersträvar att alla medlemmar oavsett yrkestillhörighet eller anställning ska känna sig som en del av Vårdförbundet – vi är alla Vårdförbundet. Förtroendevalda lokalt upplever att medlemmar inom privat sektor inte får likvärdigt stöd och hjälp och inte har de förutsättningar att vara delaktiga i Vårdförbundet som medlemmar med anställning i region/landsting.

Därför yrkar avdelningsstyrelserna i Jönköping, Kronoberg och Östergötland:

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta

Att Vårdförbundet kartlägger befintliga resurser som satsas på medlemmar anställda hos privat arbetsgivare.

Att Vårdförbundet tar ställning till om de befintliga resurser som används på medlemmar anställda hos privat arbetsgivare kan användas mer effektivt för medlemmarnas rätt och möjligheten till delaktighet och påverkansmöjlighet.