Magnetmodellen

Motion av Ulrika Hedelind, Rósa Ólafsdóttir till kongress 2018.

Det är i dag stor brist och hög omsättning på Vårdförbundets professioner inom svensk hälso- och sjukvård. Konsekvenserna av detta är allvarliga, exempelvis leder det till färre vårdplatser, inställda operationer och överbeläggningar/utlokaliserade patienter. Studier visar att nyanställd personal inte bidrar med 100% av sin kapacitet – det går alltså inte att jämföra en nyanställd med en erfaren kollega. Det tar tid och resurser att ständigt skola in ny personal. Därmed går produktionen, kvalitén och säkerheten på vården ner med dagens brist på och höga omsättning av personal. Förutsättningar för god och säker vård är också kopplad till hög omvårdnadskompetens enligt flera studier. Detta påtalar vikten av att kunna rekrytera och behålla rätt kompetens inom vården för att uppnå en god och säker vård.

För att vända dagens situation krävs genomtänkta förändringar som skapar goda förutsättningar för att ge omvårdnad av hör kvalitet och möjlighet till professionell utveckling. En modell för en sådan förändring är Magnet hospital - certifierade sjukhus i USA. Dessa sjukhus lyckas rekrytera och behålla sin personal. Magnet sjukhusen karaktäriseras bland annat av att personalens kompetens tas tillvara, att personaltätheten är relevant för uppdraget och att teamarbetet fungerar. Forskning visar dessutom att behandlingsresultaten blir bättre och patienterna är mer nöjda. Att införa magnetmodellen skulle innebära en attraktivare arbetsplats med god arbetsmiljö och ökad yrkesstolthet för samtlig personal därmed även bidra till god och säker vård.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta att Vårdförbundet utreder om Magnetmodellen kan vara en fungerande modell inom svensk hälso- och sjukvård.