Lönar sig individuell lönesättning?

Motion av Hanna Hällström, Eva Lenander till kongress 2018.

Vårdförbundet avtalar för närvarande enligt individuell lönesättning. Syftet ska vara att erfarenhet och kompetens ska driva på löneutvecklingen så att ansvar, kunskap och resultat ska löna sig.

I Vårdförbundets egen rapport konstateras att deras medlemmar har en livslön långt under den för andra med jämförbar utbildningsnivå. För att uppnå en rimlig livslön för Vårdförbundets yrkesgrupper skulle det innebära runt 30 % mer i lön under ett yrkesliv. Rapporten visar även att medellönen är lägst i kvinnodominerade yrken inom offentlig sektor som också konsekvent är lägre i lönenivå än övriga yrken. Lönespridningen i de vårdrelaterade yrkena är också betydligt snävare än i övriga yrkesgrupper och visar att det knappt lönar sig med specialistutbildning.

Även om modellen har spridits och förespråkas så ser vi inga resultat. Ingångslönerna har höjts men erfarna kollegors löner har inte utvecklats i samma takt. Stor brist råder på bland annat specialistsjuksköterskor. Kartellbildning från arbetsgivarens sida sätter också den individuella lönesättningen ur spel. Idag tvingas många byta arbetsplats och arbetsgivare för att kunna säkerställa löneutveckling. För att undvika detta och värna om en bättre löneutveckling yrkas:

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta att Vårdförbundet ska avstå individuell lönesättning till förmånför kollektivt avtalade löner. Häri ska ingå tariffer där erfarenhet, utbildning och ansvarsområden premieras i lön.

 

I sådant fall att kongressen väljer att avslå första att-satsen yrkar motionärerna att en undersökning genomförs om olika modeller för lönesättning. Fördelar och nackdelar ska redovisas för vald lönesättningsmodell. Lönesättningsmodellen ska gynna medlemmarna som kollektiv vid ingångslön, för löneutveckling och för framtida pensioner.