Lön- och löneutvecklings arbetet

Motion av Sandra Gustavsson, Monika Alic, Jessica Östberg till kongress 2018.

Den 1 januari 2017 beslutade regeringen om att årliga lönekartläggning skall göras. Arbetsgivaren ansvarar för att jämföra löner för kvinnor och män som har lika eller likvärdiga arbetsuppgifter. I lönekartläggningen skall arbetsmiljön, rekrytering och befordran, utbildning och annan kompe-tensutveckling, löner och andra anställnings-villkor och möjligheten att förena arbete och föräldraskap undersökas. 

Genomsnittligt månadslön (2016) enligt statistiska central byrån (SCB) :

  Kvinnor Män Skillnad
Grundskola kortare än 9 år 23800 25700 1900
Grundskola, 9 (10) år 25600 29300 3700
Gymnasial högst 2 år 27700 31700 4000
Gymnasial 3 år 26800 30600 3800
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 31100 37000 5900
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 36100 44200 8100
Forskarutbildning 47700 54900 7200

 

Enligt SCB (2016) tjänar män fortfarande i snitt 12 % mer än kvinnor. I möte med medlemmar kan vi vittna om att de viktigaste frågorna handlar fortfarande om lön, lönesättning, löneutveckling, status för våra yrken, arbetsmiljö och arbetstider. Många medlemmar anser att läsa vidare till en specialistutbildning eller magisterutbildning kommer inte att löna sig. Arbetsgivaren inser inte värdet av en specialistutbildning rent praktiskt och värderar den sällan lönemässigt.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att snarast under kongress perioden kräva in lönekartläggningar av arbetsgivarna utifrån parametrarna: likvärdiga arbetsuppgifter, arbetsmiljön, rekrytering och befordra, utbildning , kompetensutveckling, löner och andra anställningsvillkor och möjligheten att förena arbete och föräldraskap.

Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att snarast under kongress perioden arbeta med att göra en jämförelse av lönekartläggningens resultat med andra yrken med eftergymnasial utbildning 3 år eller mer.

Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att snarast under kongress perioden arbeta med rätt lönesättning utifrån vår kunskap och kompetens jämfört med män med eftergymnasial utbildning 3 år eller mer.

Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att göra en kartläggning och översyn av löneprocessen utifrån löneavtalet.

Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att göra en kartläggning av löneutveckling utifrån löneavtalet gällande specialistutbildning.

Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att snarast under kongress perioden arbeta med rätt lönesättning utifrån vår kunskap och kompetens jämfört med män med forskarutbildning.

Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att göra en kartläggning av löneutveckling utifrån löneavtalet gällande forskarutbildning/magisterutbildning.