Likvärdig demokrati under årsmöten inom Vårdförbundet

Motion av Eva Lenander, Agneta Lenander, Johan Bäckander till kongress 2018.

I demokratihandboken står det "Vårdförbundet behöver allmänt förstärka demokratin i många olika former och årsmötet är en viktig del i detta. Formen och genomförandet behöver utvecklas, för även om det är ett möte som medlem "kallas" till så är det ändå angeläget att mötet utformas så att det kan skapas en gemenskap och mobilisering."

En erfaren mötesordförande har troligen verktyg att uppfylla intentionen att årsmötet "utformas så att det kan skapas en gemenskap och mobilisering" men en oerfaren ordförande behöver en struktur att luta sig mot, speciellt i lägen där det kan finnas konflikter inom årsmötet eller när motioner av betydelse behandlas.

För att medlemmarna ska kunna ta del av lokalföreningarnas arbeten bör det i årsmöteshandlingarna ingå dagordning, årsrapporter, verksamhetsplaner och motioner. Årsmötesregler bör vara likvärdiga för de olika lokalföreningarnas årsmöten och inte kunna utformas olika år från år av sittande styrelse. Talarlista bör utformas så att motionärer likväl som styrelse har tid till föredragning av frågan om så önskas. Därefter ska talarlista gälla. Det bör också finnas utrymme för replik.

För årsmötesdeltagare blir det förvirrande när regler och struktur förändras från ena mötet till det andra. Regeländringar kan även användas som verktyg för att begränsa den interna demokratin. Det har hänt att talarlistan utformas för att minska motionärers talartid i förhållande till styrelsen talartid. För att garantera likvärdig demokratin inom Vårdförbundet bör vägledande råd och riktlinjer gällande årsmöte utökas och kompletteras i demokratihandboken.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att förbundsstyrelse/förbundsråd utformar vägledande rekommendationer för regler och struktur för lokalföreningarnas årsmöten

Att demokratihandbokens råd och riktlinjer utökas och kompletteras gällande regler och struktur för årsmöten.

Att det är tydligt vilka dokument som bör ingå i årsmöteshandlingar