Lika förutsättningar i tid för förtroendevalda att verka i sitt förtroendeuppdrag inom kommuner och landsting/region

Motion av Tora Elfversson Dahlström, Gunilla Månsson, Martin Johansson, Charlotte Warme Karlsson, Jenny Fagerlund, Camilla Perland, Jonas Ekestubbe, Carina Holgersson, Jelena Smirnova, Jacob Hoffsten till kongress 2018.

För att kunna få ett likvärdigt medlemsvärde för medlemmar anställda i kommun, landsting och regioner behöver arbetsgivaren ge förutsättningar i tid för förtroendeuppdraget. SKL:s (Sveriges kommuner och landstings) målbild kring hälsooch sjukvård är dessutom samma vad gäller regioner, landsting och kommuner. De förtroendevalda med anställning i kommuner ser vi har svårare att få rätt förutsättningar för att kunna bidra i arbetsmiljöarbete, medlemsärenden, löneprocesser samt för samverkan med arbetsgivaren. Idag är det på många håll inte så och många förtroendevalda i kommuner upplever att det kan vara svårt att föra en dialog med arbetsgivaren kring värdet av och tillgången till tid för uppdraget.

Lokala partsamtal kring tid för förtroendevalda är givetvis nödvändigt, men hade fått större framgång om det funnits en central plattform att utgå ifrån. En plattform som utgår från, tid utifrån förtroendemannalagen i form av Laff tid, tid för skyddsarbetet som utgår från AML samt tid för samverkan utifrån centrala och lokala samverkansavtal .

Därför föreslår styrelserna i avdelning Kalmar och Blekinge

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet påverkar SKL centralt att vilja arbeta fram en plattform för hur de vill att deras medlemmar ger rimliga förutsättningar i tid för lokalt fackliga förtroendemän. Tiden skall behandla delar utifrån: Tid för det fackliga arbetet utifrån stöd av förtroendemannalagen, skyddstid med stöd från AML och skyddsombudets roll samt tid utifrån en modern samverkan med stöd från det centrala avtalet om samverkan och arbetsmiljö.

Att förtroendevalda i Vårdförbundet med stöd av kansliorganisationen gemensamt arbetar fram en strategi som kan användas i de lokala partsamtalen om skälig tid för förtroendevalda tillika skyddsombud som håller oavsett arbetsgivare hos SKL. Denna strategi skall utgå ifrån tre delar: tid för det fackliga arbetet, tid för skyddsarbetet samt tid för en modern samverkan.