Lika förutsättningar för fackligt arbete

Motion av Eva Lenander, Mattias Weibull, Martin Jonsson, Agneta Lenander till kongress 2018.

Resurser för det fackliga arbetet varierar för de olika lokalavdelningarna beroende på avtal med arbetsgivarna inom lokalföreningens upptagningsområde. Generellt kan sägas att landstingen bidrar mer än kommuner och att privata arbetsgivare snarast motverkar fackligt engagemang. Vi strävar efter att ha förtroendevalda från både de fyra yrkesgrupperna inom Vårdförbundet och de olika anställningsformerna. Men tyvärr är möjligheter för fackligt arbete olika för de förtroendevalda.

Skyddsombudens betydelse för arbetsgivaren måste tydliggöras. I arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren "ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall". "På ett arbetsställe, där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts, ska det bland arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud." "Skyddsombud utses av en lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren." "Skyddsombud har rätt till den ledighet som fordras för uppdraget. Vid sådan ledighet ska ombudet bibehålla sina anställningsförmåner. "

Allt för ofta undergräver arbetsgivarna skyddsombudens arbete och möjligheter till fackligt engagemang. En oroande trend är idag att Vårdförbundet förlorar alltfler medlemmar när de anställs inom det privata området.

Vårdförbundet måste arbeta för att arbetsgivare oavsett om det är landsting, kommun, statligt eller i privat regi bidrar resursmässigt till det fackliga arbetet och bl.a. säkerställer skyddsombuds möjligheter till uppdrag på arbetsplatsen men även för förtroendeuppdrag i Fackförbundet. Detta kan motiveras med att den Svenska Modellen är unik i världen och till stor del är grunden för att Sverige sluppit stora konflikter på arbetsmarknaden.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet arbetar för att arbetsgivare oavsett om de finns inom landsting, kommun, stat eller privat sektor ska ta sitt ansvar för ett väl fungerande fackligt arbete och kommunikation med Vårdförbundet och därmed avsätter resurser för det arbetet.

Att Förbundsstyrelsen/Förbundsrådet utarbetar en strategi för hur Vårdförbundet ska kunna knyta till sig medlemmar som arbetar i verksamheter som arbetar rikstäckande samt utverka resurser från dessa arbetsgivare.