Ledarskap inom elevhälsans medicinska insatser

Motion av Nanaz Fassih till kongress 2018.

Undertecknad skulle vilja belysa det svåra situationer som vi verksamhetschefer har inom den kommunala Elevhälsan. Otydliga ramar, dåliga organisationer och kunskapsbrist hos vårdgivare inom den komunala verksamheten skapar orimliga ansvarsbörda.

Som verksamhetschef för Elevhälsan medicinska insatser får man en delegering från nämnden med ansvar för patientsäkerheten, kvalitetskontroll, uppföljningar och anmälningar till IVO. Ett stor ansvar men väldigt lite inflyttande. Samtidigt som man har ett stor ansvar kan man inte påverka resurserfördelningen av vare sig skolsköterse- och läkarresurser då det ligger i rektorsansvar och budget.

När skolor står utan de nödvändiga och lag stadgade personalrersurser som krävs för att hålla kvaliteten kan vi som verksamhetschef inget göra. Det ansvar som vi har fått från nämnden kvarstår och ingår i tjänstren vilket betyder om VC bedömer att hon/han inte han hålla kvaliten på verksamheten går ej att avsäga sig delegerade ansvaret utan måste avgå. Detta är orimligt fel i sytemet och tyder bara på en sak alltså orimligt ansvar i jämförelse med det mandat man får som VC.

Jag är säker på att många i landet delar min uppfattning. Tyvärr är vi ingen stor personalgrupp som kan göra uppror hos skolverket och socialstyrelser som skriver om vår uppdrag men jag hoppas facket ska stödja oss för bättre villkor, större mandat och framförallt en bättre organisation.

Jag skulle föreslå följande åtgärder för en starkare och bättre organisation och ledarskap inom Elevhälsan, särskild EMI (Elvehälsans Medicinska Insatser):

Tydligare ledarskap med mandat för att kunna påverka resurserna för EMI på skolorna, när man har ansvar för patientsäkerheten. Det går inte ihop annars.

Vi ska tillhöra en annan organisation som främjar utveckling och forskning. Inom ramen för den kommunala verksamheten är vi en liten grupp utan större rättigeter och avståndet från den medicinska forskningen känns orimligt stort.

Det vore kanske rimligt att tänka en statligt organisationen där EMI och BHV(barnhälsovården) hör ihop och arbetar nationellt för barn och elevershälsa under samma paraply. Då slipper vi många av de problemen som är aktuella idag, t ex journalöverföringar, sekretess mellan olika huvudman och standiga medivande och samtycke krav. Den nya organisationen kan bidra till en bättre möjlighet till hälsoövervakning övertid och kommuner slipper ansvaret. Jag kan t o m tänka att i den organistionen ska hela elevhälsan ingå. Rektorer har mycket ansvar och det vore skönt med lite avlastning.

Det akuta situationen är dock otydliga ansvar och mandat för VC för
EMI inom den kommunala världen. det borde åtgärdas ganska omgående.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att se över mandat och ansvarsbeskrivningen för VC inom EMI. Det som står i Elevhälsans vägledning (från skolverket och socialstyrelen) är ogenomtänkt och orimligt.

Att arbeta för skolsköterskor arbetsvillkor med hjälp av en ny nationell organisation för elevhälsans medicinska insatser, för att underlätta nationellt samarbete, likvärdighet i vården samt större möjlighet till forskning och utveckling. Skolsköterskor arbetar väldigt isolerade och saknar ofta förutsättningar för att utvecklas i sitt yrke eftersom deras chefer (rektorer) saknar förståelse för deras kunskap och kompetens.

Att facket kräver att chefer för skolsköterskor ska vara medicinsk kunniga för att kunna göra bättre bedömning av deras kunskap och arbetsinsats. Detta leder till bättre kvalitet i nom EMI och är en viktig faktor för patienssäkerheten.