Låt oss kämpa för en adekvat sjuksköterskebemanning genom att ena oss om nyckeltal

Motion av Marie Kristiansen till kongress 2018.

Vi är idag i ett läge där många sjuksköterskor vittnar om en fullständigt orimlig arbetsbelastning som riskerar både den egna och patienters hälsa. En arbetsbelastning som innebär att förutsättningar saknas för att ge god och säker vård. Som medför en etisk stress när en inte räcker till för sina patienters behov. Vårdförbundet går därför ofta ut med budskap om hur den alltför höga arbetsbelastningen får allvarliga följder. Man beskriver vikten av en adekvat bemanning. Men lite händer.

För att komma vidare i frågan behöver vi ytterligare synliggöra bemanningsfrågan. Ställa tydligare och konkretare krav tillsammans. I nuläget lämnar vi det öppet till varje verksamhet att avgöra vad som är en adekvat bemanning. Verksamheter som av ekonomiska skäl ofta är slimmade. Där vi sällan som enskilda förtroendevalda på arbetsplats har tillräckligtinflytande för att påverka att resurser skjuts till för att möjliggöra högre bemanning. Dels på grund av den utbredda normalisering som finns kring hur stressigt vårt arbete tillåts vara. Dels eftersom de som tar besluten över bemanningen i verksamheterna oftast inte är insatta i hur vårt yrkesuppdrag ser ut och inte lyssnar in vad en otillräcklig bemanning får för följder. Dels eftersom de chefer som faktiskt är insatta har för lite makt i resursfrågan och tvingas låta ekonomiska ramar vara styrande i första hand.

Och de som styr över resurserna, politiken, tycks inte vilja förstå vad som är ett av nyckelproblemen i vår arbetsmiljöproblematik. De tycks mena att bara vi jobbar smartare så går det att klara att effektiviseringsmålen. Visst kan vi jobba smartare i bättre flöden för att nå högre effektivitet. Men var och en av oss vet också att det finns en gräns för hur många patienter en sjuksköterska kan ansvar för taget inom respektive typ av verksamhet och samtidigt säkra en god och säker vård. Det finns också klart visade samband i forskningen mellan sjuksköterskebemanningstäthet och nivån av komplikationer och överlevnad för patienterna. Men den forskningen tycks inte ha nått politiken och arbetsgivarna.

Det är dags att vi enas om vad anser vara en adekvat bemanning och börjar ställa krav tillsammans, istället för att arbeta som ensamma öar i frågan. Det skulle synliggöra problemen och dess lösning. Vi inom yrket är de enda som kan berätta vad som vore en adekvat bemanning. Låt oss göra det.

Barnmorskorna har tagit första steget med sina krav på one-to-one care. För sjuksköterskor torde det vore klokt att starta med slutenvården där man länge larmat om en för hög arbetsbelastning. Förslaget innebär att ta fram nyckeltal för vad medlemmarna ser vore en rimlig bemanning inom respektive verksamhet, då det varierar beroende på typen av verksamhet (till exempel behöver en intensivvårdsavdelning självklart högre bemanningstäthet än en kirurgisk vårdavdelning). Att ha framtagna nyckeltal skulle ge oss möjlighet att tillsammans på bred front kämpar för en adekvat bemanning som möjliggör en god och säker vård.

Yrkande
Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet som första steg gör en utredning av nuläget ser ut när det kommer till antalet patienter per sjuksköterska inom respektive verksamhet inom slutenvården.

Att Vårdförbundet som ett andra steg utreder vad våra medlemmar upplever vore optimala nyckeltal för sjuksköterskebemanning inom olika typer av verksamhet
inom slutenvården. Nyckeltal som beskriver hur många patienter per sjuksköterska en bör ha för att kunna säkra en god och säker vård.

Att Vårdförbundet som ett tredje steg går ut med en nationell kampanj om att vi strävar efter att nå de framtagna nyckeltalen inom slutenvården.

Att Vårdförbundet därefter tar ställning till om man bör jobba med nyckeltal även för andra grupper än sjuksköterskor inom slutenvården.