Längre tids stöd för nyutbildade sjuksköterskor

Motion av Lovisa Olsson, Monika Alic, Martin Jonsson, Eva Lenander till kongress 2018.

Trots att sjuksköterskeutbildningen ger en bra grund och ofta goda förutsättningar till att utöva yrket blir många nya sköterskor väldigt ensamma ute på arbetsplatserna. På flera avdelningar består större delen av personalgruppen av nyutexaminerade sjuksköterskor och endast en liten del om ens någon består av erfaren personal. Nya sjuksköterskor förväntas kunna ta ansvar och vara arbetsledare med endast några få veckors inskolning som ibland inte alltid slutförs då vissa sjuksköterskor anses "vara tillräckligt duktiga redan". Det här leder till att nya sjuksköterskor känner sig otillräckliga, blir slutarbetade och väljer att lämna arbetsplatsen eller till och med yrket innan de ens fått en chans att utvecklas i sin roll. Skulle det vara möjligt att sjuksköterskor likt AT-läkare blir tilldelade en mentor/handledare under sitt första yrkesår? En erfaren sjuksköterska som skulle kunna vara mentor för flera nya sjuksköterskor och som har avsatt tid för handledning och uppföljning. Alternativt högre krav på arbetsgivare att som standard ha en mer gedigen och längre inskolning.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta att sätta krav på arbetsgivare att ge en längre och mer gedigen inskolning till nya sjuksköterskor.

att överväga införandet av krav på mentorskap/handledning det första året inom yrket (likt läkarnas AT).