Kartlägga och utveckla ett kunskapsmaterial med metodstöd för förtroendevalda skolsköterskor

Motion av Åsa Sundin, Linnea Dalteg till kongress 2018.

Inom de professioner Vårdförbundet organiserar finns skolsköterskor. För att vara behörig att arbeta inom som skolsköterska inom Utbildningsförvaltningarna krävs det dels sjuksköterskelegitimation och en av följande specialistsjuksköterskeutbildningar: Öppen hälso-och sjukvård 75 hp, Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 hp eller Skolsköterska 60 hp. Oavsett vilken specialistutbildning som genomgåtts, benämns yrket till skolsköterska. Förutom hälso-och sjukvårdslagen har skolsköterskan skollagen och socialtjänstlagen att förhålla sig till i det dagliga arbetet. Genom skolsköterskeföreningens försorg har en ny kompetensbeskrivning utarbetats som beskriver skolsköterskans dagliga elevarbete med fokus på basprogrammets olika delar, som tillsammans med övriga förekommande hälsofrämjande och förebyggande insatser ska främja elevernas möjlighet att nå läroplanens mål.

Skolsköterskan är ofta organiserad under en pedagog och lönesättande chef, rektor eller skolchef vars huvuduppdrag är att leda den pedagogiska verksamheten. Denna organisering riskerar att medföra att arbetsgivarens kunskaper brister när det gäller elevhälsans arbete och uppdrag generellt, men även specifikt elevhälsans medicinska insatser. Ärenden som uppdras åt skolsköterskan utöver bas-programmets olika delar är av varierande art och avspeglar samhällsstrukturer och hur samhället ser ut i stort avseende bl a olika former av våldstrauman, drog- och spelmissbruk samt NPFfrågeställningar.

Många skolor brottas med vakanser och möjligheten att rekrytera specialistutbildade sjuksköterskor är svårt. Detta gäller både tidsbegränsade vikariat och tillsvidaretjänster.

När arbetsgivarens saknar kunskap om skolsköterskeuppdraget i sin helhet innebär det stora risker vid ökande elevantal och andra händelser inom verksamheten, som innebär att arbetsbelastningen för skolsköterskan ökar.

Påtalade behov av avlastning eller anpassning av procentsats relaterat till elevantal etc för att förebygga sjukskrivning möts ofta med argument att resurser saknas. Eventuella kunskapsbrister riskerar att försvåra rekryteringsprocessen och/eller i förekommande fall rehabiliteringsprocessen och på så sätt motverka en framgångsrik återgång till arbetet och ett framgångsrikt elevhälsoarbete.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta att
Vårdförbundet utvecklar ett kunskapsmaterial syftande till att utgöra stöd till förtroendevalda i det fackliga arbetet och mötena med arbetsgivarna, anpassat till skolsköterskans arbetssituation med pedagoger som huvudmän.