Insyn i lokalföreningarnas arbete

Motion av Eva Lenander, Johan Bäckander till kongress 2018.

Möjlighet till insyn i lokalföreningarnas arbete är ofta bristfällig. Försämrad blev den när de lokala revisorerna drogs bort. Revisorernas uppdrag att granska verksamhet är ytterst viktigt inte bara för att retrospektivt utvärdera lokalföreningarnas måluppfyllelse utan även för att komma med förbättringsförslag. Idag finns endast 4 revisorer centralt för detta uppdrag.

I en organisation vars mål är öppenhet ska medlemmarna inte bara har rättighet till insyn den måste också möjliggöras. Detta är viktigt, inte minst inför kommande val, att det finns en transparens i föreningens arbete och måluppfyllnad. Styrelser för lokalföreningar måste även kunna få återkoppling på sitt arbete.

Brister i lokalföreningars arbete där det t.ex. saknats eller funnits bristfälliga protokoll måste förbättras. Förtroendevaldas individuella tolkningar av regler måste synliggöras och om det begränsar insyn måste det stoppas. Styrelser som inte granskas och inte heller kommunicerar sitt arbete genom hemsida eller sociala medier brister lätt i sitt uppdrag utifrån demokrati och öppenhet och får inte heller välförtjänt återkoppling.

Vem granskar uppföljningen av det lokala verksamhetsuppdraget och hur? Är den egna styrelsens årsberättelse tillräcklig för insyn i verksamhetsuppfyllelsen? Vem tillser att lokalavdelningens struktur är ändamålsenlig och att man följer de övergripande intentionerna om demokrati och öppenhet? Hur kan vi dela de goda exemplen på lyckade aktiviteter och ta lärdom av aktiviteter som inte fungerar? På Kongress 2014 tog Förbundsstyrelsen på sig ansvaret att SAMORDNA former för uppföljning och utvärdering. Men om ingen gör uppföljningar och utvärderingar finns inget att samordna.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet åter inrättar lokala revisorer eller liknande funktion med uppdrag att granska det lokala verksamhetsuppdraget utifrån medlemsvärdet.

Att Förbundsstyrelsen får i uppdrag att utveckla vägledande rekommendationer för detta uppdrag.

Att Förbundsstyrelsen/Förbundsrådet utvecklar vägledande rekommendationer för hur lokalföreningarna ska arbeta med öppenhet och demokrati och tillgodose medlemmarnas möjlighet till insyn i det lokala arbetet.

Att Förbundsstyrelsens arbete med att samordna uppföljning och utvärdering synliggörs för medlemmarna.