Heltidsarvoderad ordförande

Motion av Viviana Lundberg och Oscar Martinez till kongress 2018.

Flera studentorganisationer i Sverige (Lärarförbundet Student, Läkarförbundet Student, SVEA, Sveriges Elevkårer) samt i våra nordiska systerorganisationer (Norsk Sykepleierforbund Student, Sygeplejestuderandes Landssammanslutning) har idag valt att lägga ett stort fokus på studentpolitiska frågor. Detta genom att deras studentordförande är heltidsarvoderad och på heltid ges möjlighet att driva utbildningspolitik samt studerandepolitiska frågor.

Genom att implementera samma struktur i Vårdförbundet kommer möjligheten till att kunna driva studentpolitiska frågor att lyftas till en högre nivå än idag. Det skapar inte enbart en större insikt i utbildningarnas utformning och innehåll men även en möjlighet att på heltid driva engagemanget nationellt och ej i kombination med heltidsstudier. Idag är studentstyrelsens, men framförallt ordförandes, arbets- och engagemangnivå helt individberoende och kan förändras markant vid nyval av ordförande.

Yrkande
Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförundet under kongressperioden 2018-2022 kartlägger de ekonomiska samt
avtalsmässiga möjligheterna och förutsättningarna till att ha en
heltidsarvoderad ordförande i studentstyrelsen.