Förutsättningar att utföra uppdrag som ledamot i avdelningsstyrelse

Motion av avdelning Västra Götaland, Åsa Sundin, Lene Lorentzen, Martin Jonsson, Mattias Weibull, Marie Löfstrand, Malin Bergander till kongress 2018.

Som förtroendevalda kan vi ha olika förutsättningar att utföra vårt uppdrag som ledamot i avdelningsstyrelser, beroende på vilken arbetsgivare vi har vår anställning hos. Att Vårdförbundets avdelningsstyrelser ska kunna bestå av förtroendevalda från olika verksamheter och olika arbetsgivare är av yttersta vikt och en självklarhet, för att bäst kunna verka för medlemmarna.

Att exempelvis kommun- eller privat-anställda riskerar ställas utanför uppdraget som styrelseledamot i en avdelningsstyrelse för att respektive arbetsgivare där anställningen finns, inte vill betala sociala avgifter eller fakturera Vårdförbundet, är inte acceptabelt. Att Vårdförbundet samtidigt tvekar och ifrågasätter sitt ansvar att ersätta för förlorad arbetsersättning är heller inte acceptabelt. Som part i den svenska modellen har Vårdförbundet som arbetstagarorganisation ett samhällsansvar att säkerställa förutsättningarna så långt det är möjligt, där arbetsgivaren brister.

Avdelningsstyrelsens sammantagna uppdrag är att leda, samordna och driva Vårdförbundets verksamhet inom avdelningen i överensstämmelse med stadgar, grundläggande värderingar, kongressbeslut, förbundsstyrelsebeslut samt årsmötesbeslut. Detta är inte möjligt att göra med kvalitet och trovärdighet endast utifrån en ideell funktion. Tiden blir otillräcklig och därmed medlemmarna lidande.

I Stadgan 1.1 anges att rätten och möjligheten till delaktighet och medskapande i
Vårdförbundet är vår styrka och att demokratin är en förutsättning för att Vårdförbundet
ska vara ett starkt förbund. Då är det inte möjligt eller önskvärt att undanhålla styrelseuppdraget från de medlemmar som har sin anställning i kommunen eller hos privata aktörer.

Enligt Stadgan 7. ger Förbundsstyrelsen förutsättningarna för den lokala
organisationen och ansvarar samtidigt för förbundets ekonomi.
I och med det är det inte rimligt att eventuell ersättning för förlorad arbetsersättning ska tas ur den lokala avdelningens befintliga budget utan kostnaden ska ligga hos Vårdförbundet nationellt.

Enligt Stadgan 5. ska årsmötets beslut följas.
I och med det är det inte möjligt för Vårdförbundet, att efter genomfört val av avdelningsstyrelse, neka till ersättning av förlorad arbetsersättning för enskild styrelseledamot och samtidigt åberopa demokrati och rätten till delaktighet. Det gäller i de fall där arbetsgivaren inte tar sitt ekonomiska ansvar. Vårdförbundet måste i sådana fall tydligt informera om att förutsättningarna för exempelvis kommunanställda eller privatanställda att inneha ett styrelseuppdrag kanske inte finns beroende på arbetsgivarens ställningstagande. Denna information måste komma medlemmarna och valberedningarna till del innan nomineringar och val genomförs.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet säkerställer de ekonomiska förutsättningarna enligt gällande avtal
för alla valda ledamöter, oavsett anställning, i de fall arbetsgivaren inte gör det.

Att kostnaderna för eventuell ledamot med anställning i exempelvis kommun eller
hos privat aktör, inte ska belasta lokal avdelningsstyrelses befintliga budget utan ska
tas från nationell budget.

Att Vårdförbundet är tydlig inför sina medlemmar att styrelseuppdraget ska vara
ekonomiskt genomförbart även om man har sin anställning i exempelvis en kommun
eller hos privat aktör, genom att bifalla yrkande 1.

Att vid avslag på yrkande 1, 2, och 3 bifalla yrkande 4;
att tydlig information går ut till medlemmar och valberedning inför nominering och
val till uppdrag som avdelningsordförande, vice ordförande och styrelseledamot,
kring att uppdraget kanske inte blir genomförbart för exempelvis kommunanställda
eller privatanställda, beroende på att Vårdförbundet väljer att inte ersätta för förlorad
arbetsersättning.