Förstärkt organisation gällande Vårdförbundet som yrkesförbund

Motion för Marie-Charlotte Nilsson, Emma Jonsson, Lene Lorentzen, Martin Jonsson, Rósa Ólafsdóttir, Anki (Ann-Catrin) Ahlgren, Martin Håland, Elisabeth Lindblad, Malin Bergander, Ingrid Allerstam till kongress 2018.

Vårdförbundet är ett fack- och yrkesförbund för legitimerade barnmorskor, legitimerade biomedicinska analytiker, legitimerade röntgensjuksköterskor och legitimerade sjuksköterskor. Sjuksköterskorna är den största yrkesgruppen och det är inte självklart att övriga grupper känner sig företrädda på ett trovärdigt sätt, då var och en har sina specifika behov.

Förbundsstyrelsen har idag två rådgivande organ a) förbundsrådet, som består av alla avdelningsordförandena och b) avtalsrådet, som består av förtroendevalda som finns som rådgivande när det gäller om kollektivavtal ska sägas upp eller förlängas. Avtalsrådet finns alltså som "bollplank"/ sakkunniga i fackliga/ villkorsfrågor. På liknande sätt finns inget jämförbart råd som kan vara "bollplank"/ bistå med sakkunskap när det handlar om yrkes och professionsfrågor. För att säkerställa och utveckla Vårdförbundet som yrkesförbund behövs ett råd/ nätverk för varje yrkesgrupp bestående av förtroendevalda, d v s ett för barnmorskor, ett för biomedicinska analytiker, ett för röntgensjuksköterskor och ett för sjuksköterskor. Dessa råd/ nätverk skulle ha respektive professionsansvariga yrkeshandläggare som sin närmsta samarbetspartner, som i sin tur är en länk till förbundsstyrelsen. En ökad förankring hos förtroendevalda med insikt om hur det ser ut i verksamheterna över hela landet skulle ge en trovärdighet, som gör att fler yrkesverksamma skulle känna ett förtroende och en tillhörighet med Vårdförbundet, och för icke medlemmar skulle det vara ett sätt att kunna hitta sin tillhörighet i Vårdförbundet. De fyra råden/ nätverken skulle bli ytterligare fyra rådgivande organ till förbundsstyrelsen för att ge en fördjupad kunskap och större delaktighet för våra medlemmar. Viktiga frågor skulle diskuteras och genomarbetas med ett verksamhetsnära perspektiv.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
-Att kongressen beslutar att Vårdförbundet ska ha fyra råd/ nätverk av förtroendevalda för att förstärka och öka trovärdigheten när det gäller yrkes- och professionsfrågor. Ett råd/ nätverk för vart och ett av våra fyra yrkesprofessioner.