Förslag till stadgeändring gällande val till lokala avdelningar (ordförande,vice ordförande, ledamöter), lokal valberedning, kongressombud samt förtroendevalda/skyddsombud

Motion av Elisabeth Berglind, Beatriz Olsson, Martin Jonsson, Camilla Gustafsson till kongress 2018.

Sedan 2017 sker alla val parallellt till alla poster lokalt i avdelningar. Ordförande, vice ordförande, ledamöter, valberedning samt kongressombud och ersättare.

Detta kan leda till att Vårdförbundet hamnar i strategisk otakt inför kongressen då alla avdelningsstyrelser, kongressombud väljs hösten innan kongress och kongressen är det viktigaste demokratiska organet Vårdförbundet har.

Det lokala styrelse- och kongressarbetet riskerar att avstanna eller börja om på nytt i händelse av nyval av hela styrelser, valberedning samt kongressombud.

Vårdförbundet behöver stabilitet inför en kongress och det lokala styrelse- och kongressarbete bör inte riskera att bli lidande på grund av parallella val till alla poster på lokal nivå.

Exempel på omlottval på lokal nivå:

År 2020
Val av vice ordförande +ledamöter 2-5 st

År 2022
Val av ordförande +ledamöter 2-5 st

År 2024
Val av vice ordförande +ledamöter 2-5 st

År 2026
Val av ordförande +ledamöter 2-5 st

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att ge kongressen i uppdrag att titta på möjligheter till omlottval på lokal nivå (val på fyra år med omlottval vartannat år).