Förändrad fördelning av ekonomiska medel avseende medlemsaktiviteter

Motion av Marie-Charlotte Nilsson, Lene Lorentzen, Johanna Ödell, Martin Jonsson, Anki (Ann-Catrin) Ahlgren till kongress 2018.

Idag ser vi en skillnad i hur de olika avdelningarna inom Vårdförbundet har möjlighet att bedriva aktiviteter för våra medlemsgrupper. Det finns olika nivåer på de ekonomiska medel som är tillgängliga för den enskilda medlemmen beroende på vilken avdelning denne tillhör inom Vårdförbundet.

De faktiska kostnaderna som till exempel lokalhyra, försäkringar, drift och anställd personal måste tillgodoses för att varje avdelning ska kunna bedriva verksamhet utifrån Vårdförbundets organisation och politik. Andra viktiga faktorer att ta hänsyn till kan vara exempelvis geografiska förhållande, transportmöjligheter och antal arbetsplatser. Konsekvensen utifrån nuvarande ekonomiska förfarande innebär att de mindre avdelningarna har ett större ekonomiskt utrymme än storavdelningarna per medlem. Enskilda medlemmar har uppmärksammat att det finns påtagliga skillnader i värdet av utbudet av de olika medlemsaktiviteterna som erbjuds idag.

Utifrån rådande förhållande är en förändring önskvärd för att medlemsvärdet ska vara likvärdigt oavsett vilken avdelning inom Vårdförbundet man tillhör.

Kostnader för drift, personal, geografiska förhållanden m.m. måste tillgodoses för att
bibehålla en fungerande verksamhet, men de ekonomiska medlen därutöver bör fördelas mer likvärdigt utifrån antal medlemmar per avdelning för att få ett medlemsvärde som ligger i jämförbar nivå i hela landet.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
- Att nuvarande ekonomiska fördelnings system byts ut som avser medlemsaktiviteter gällande yrkesverksamma medlemmar

- Att den ekonomiska fördelningen utöver bland annat drift, personal och geografiska förhållanden, fördelas utifrån antal medlemmar per avdelning