Fokus på jämställda löner

Motion från Ingrid Allerstam, Christine Lindkvist och Jonas Carlsson till kongress 2018.

Vårdförbundets yrkesgrupper har lönenivåer och en lönespridning som visar på att de värdesätts lägre än jämförbara icke kvinnodominerade yrken på svensk arbetsmarknad. Denna strukturella lönediskriminering behöver motarbetas med kraft och medlemmarnas rätt till en jämlik värdering måste prioriteras i förbundets arbete.

Effekten av Diskrimineringslagens krav på årliga lönekartläggningar är begränsad hos mindre arbetsgivare. Inom landsting och regioner saknas ännu fungerande verktyg för adekvata lönekartläggningar.

Arbetsgivarna visar på en stor oförmåga att differentiera lön för Vårdförbundets yrkesgrupper och många medlemmar upplever att löner sätts godtyckligt.

Yrkande
Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet såväl lokalt som centralt ska prioritera arbetet för jämställda löner.

Att Vårdförbundet ska verka för att alla arbetsgivare men särskilt landsting och regioner utför årliga lönekartläggningar, som på ett adekvat sätt synliggör förbundets yrkesgrupper i relation till jämförbara yrken.

Att Vårdförbundet i alla lönerevisioner efterfrågar och utvärderar hur arbetsgivarens behov och prioriteringar omsätts i differentiering i lönesättningen samt hur detta kommuniceras ut till de anställda.