Fler medlemmar genom ökat engagemang

Motion av Lena Andersson, Monika Alic till kongress 2018.

Inom Vårdförbundet och andra fackliga organisationer säger vi att vi måste vara många för att kunna påverka och förändra. Men idag tappar vi i medlemmar istället för att öka. Att vara med i ett fackförbund är inte lika självklart idag som det varit tidigare

För att bli fler medlemmar måste Vårdförbundet som facklig organisation skapa engagemang bland medlemmar i alla åldrar. Men för att bli fler behöver vi också fokuseras på var morgondagens medlemmar finns och hur de väljer att organisera sig idag. Ett stort engagemang finns inom ideell sektor och ungdomsförbunden i den. Detta är växande organisationer. För att bli fler och öka engagemanget hos medlemmar behöver Vårdförbundet ta reda på vad ungdomsförbunden gör och hur vi lär av dem.
Medlemsengagemang skapas inte genom att anställda driver förbundet framåt.
Engagemang skapas genom att medlemmarna leder det arbetet. Med detta som bakgrund yrkar jag på följande:

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att kongressen uppdrar till förbundsstyrelsen att tillsätta en kommitté som till merparten består av medlemmar och som har till uppdrag att undersöka hur ungdomsförbund inom ideell sektor engagerar sina medlemmar.

Att kongressen uppdrar till kommittén att utifrån undersökningen ovan arbeta fram en plan på, om och hur detta kan appliceras inom Vårdförbundet

Att kongressen uppdrar till förbundsstyrelsen att tillsätta lämpliga budgetmedel till kommitténs arbete enligt ovan.