Ett barn- och föräldravänligt förbund

Motion av Mats Svensson, Åsa Sundin, Anne Danielsson, Beatriz Olsson, Martin Jonsson, Stina Sewén, Malin Bergander och Jonas Carlsson till kongress 2018.

Enligt Vårdförbundets stadgar utgår organisationen från medlemmarna.
Vårdförbundet skall präglas av öppenhet och insyn i den demokratiska processen och rätten och möjligheten till delaktighet och medskapande i Vårdförbundet är vår styrka och utvecklar organisationen. Demokratin är en förutsättning för att Vårdförbundet ska vara ett starkt förbund.

Vårdförbundet ansluter sig till FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, enligt vilken alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Alla människor har rätt att leva i ett samhälle som främjar hälsa och där demokratiskas fri- och rättigheter råder. Mångfald och olika åsikter inom förbundet ska ges möjlighet att föras fram och ska mötas med respekt. I Vårdförbundet skall olikheter vara en tillgång och en möjlighet till utveckling.

Vårdförbundets arbete skall bygga på ett gemensamt ansvar och solidarisk samverkan med och mellan kollegor. En stor andel av Vårdförbundets medlemmar är föräldrar och/eller har ett ansvar som vårdnadshavare. Vårt samhälle har genomgått stora förändringar och vi har en mångfald av olika familjekonstellationer. Ny lagstiftning har öppnat upp för ensamlevande vuxna att bli förälder på egen hand. Oavsett om familjen genomgått en separation, skilsmässa, dödsfall eller om man valt ett regnbågsföräldraskap på egen hand så utvidgas ansvaret och kraven för den ensamstående föräldern. Det kan finnas många skäl till att medlemmar har ett stort föräldraansvar. Detta kan riskera att försvåra den praktiska möjligheten till delaktighet i föreningslivet. Föräldern som är ensam i sitt föräldraansvar har många gånger svårt att komma till tals och svårt att framföra sina åsikter.

Vårdförbundet bör bidra med att öka medlemmars möjlighet till delaktighet och engagemang. Detta kan göras genom att förbättra och utveckla den egna organisationen. En föräldravänlig organisation kan förbättra individens och kollektivets villkor och bidra till vårdyrkenas attraktivitet. Tillsamman kan vi i förbundet verka för en jämställd föräldrapolicy som bland annat uppmuntrar alla föräldrar att ta ut föräldraledighet, positivt bemöta dem som är föräldralediga samt skapa goda rutiner för överlämning och återgång före och efter föräldraledighet. Vårdförbundet kan bli mer aktivt då det gäller att upplysa om rättigheter gällande arbetstid, inkludera föräldralediga i aktiviter och ge föräldrar med ensamt föräldraansvar möjlighet att delta i Vårdförbundets utbildningar och möten.

Vi skall skapa goda förutsättningar för alla även föräldrar. Vi skall anpassa förbundets utbildningar och möten på ett föräldravänligt sätt. Vi skall använda oss av tekniska lösningar som kan förenkla deltagande i möten och utbildningar. Att erbjuda och ombesörja barnaktiviteter i anslutning till årsmöte och andra viktiga möten borde vara en självklarhet. Detta skulle kunna ge fler medlemmar möjlighet att engagera sig i det fackliga arbetet.

Låt oss utvecklas till ett barn- och föräldravänligt förbund.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta

Att Vårdförbundet verkar för att bli ett barn- och föräldravänligt förbund, genom att bedriva ett aktivt arbete med jämställdhetsutbildningar för förtroendevalda.

Att Vårdförbundet verkar för att bli ett barn- och föräldravänligt förbund, genom att förlägga möten och utbildningar på platser och tider som möjliggör deltagande även för föräldrar med ensamt föräldraansvar.